نویسنده = �������� �������� ����������
تحلیل پیکره بنیان متون فارسی میانه بر مبنای پایگاه داده پارسیگ

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 255-280

10.30465/ls.2021.6590

فرزانه گشتاسب؛ مسعود قیومی؛ نادیا حاجی پور ارطرانی


پایندانی (= ضمانت) و هم‌پایندانی (= ضمانت مشترک) در مادیان هزار دادستان

دوره 7، شماره 14، آبان 1395، صفحه 19-42

نادیا حاجی پور؛ مهشید میرفخرایی


دست‌نوشته‌ای نو از اندرز اوشنر دانا (دست‌نوشتة TD26)

دوره 4، شماره 8، آذر 1392، صفحه 141-163

.

فرزانه گشتاسب؛ نادیا حاجی‌پور