نویسنده = ���������� ������������ �������������� ����������������