نویسنده = ������������������ �����������������
نقش اضطراب در بکارگیری راهبردهای یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم با توجه به نقش واسطه‌ای هوش شناختی

دوره 7، شماره 13، اردیبهشت 1395، صفحه 131-149

.

منصوره سادات صادقی؛ مهین‌ناز میردهقان؛ امیررضا وکیلی‌فرد؛ مهدیه قناعت


توصیف واکه‌های ساده در گویش لکی نورآبادی در قیاس با زبان فارسی

دوره 5، شماره 10، آذر 1393، صفحه 147-166

.

مهین‌ناز میردهقان؛ محمد نوری؛ نیلوفر حسینی‌کارگر