نویسنده = ������ �������� ���������������� ������
استعاره مفهومی مزه‌ها در اشعار کودکانه

دوره 11، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-22

10.30465/ls.2021.6182

عسگر صلاحی؛ ندا نبی زاده اردبیلی