نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل پیکره بنیان متون فارسی میانه بر مبنای پایگاه داده پارسیگ

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-24

10.30465/ls.2021.6590

فرزانه گشتاسب؛ مسعود قیومی؛ نادیا حاجی پور ارطرانی


2. پیشنهادی دربارۀ خوانش فعل ناشناختۀ غئضتدر درخت آسوریگ

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-47

فرزانه گشتاسب؛ میثم محمدی