نویسنده = ���������� ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین نقش هنجار گریزی در شعر در شعر فرخی یزدی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-24

10.30465/ls.2021.6275

اعظم اکبری رکن آباد؛ محبوبه خراسانی؛ شهرزاد نیازی