نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. هژمونی صرفی- نحوی زبان فارسی بر زبان مازندرانی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-29

10.30465/ls.2021.6277

محسن جعفرزاده کرچنکی؛ حسین قاسمی؛ مراد باقرزاده کاسمانی