نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تصویرگونگی آوایی بررسی رابطۀ میان آوا و معنا

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-23

10.30465/ls.2021.6694

صالح طباطبایی؛ حیات عامری؛ سحر بهرامی خورشید