نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. آرایه‌های ادبی در اشعار مانویان ایرانی زبان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-26

.

عباس آذرانداز


2. یادگار زریران، نمونه‌ای از هنر شاعری ایرانیان در دورۀ میانه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-24

.

عباس آذرانداز


3. جلوه‌‌های بلاغت در دو سرود منسوب به مانی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 31-43

زهره زرشناس؛ عباس آذرانداز