نویسنده = ���������� ������ ������������ ������������
ارداویراف‌نامۀ منظوم انوشیروان مرزبان کرمانی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-19

10.30465/ls.2021.6340

عباس آذرانداز؛ معصومه باقری حسن کیاده