کلیدواژه‌ها = زبان‌های ایرانی میانه شرقی
تعداد مقالات: 3
1. خویشتن‌داری بنابر آموزه بودا در متنی به زبان ختنی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-61

10.30465/ls.2019.4392

سارا روحانی؛ مهشید میر فخرایی


2. مطالعه باید‌ها و نباید‌های آئین بودا در سرودی به زبان ختنی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 79-101

سارا روحانی؛ مهشید میر فخرایی


3. یک ناﻣﺔ سغدی (نامة باستانی سغدی شمارة یک)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 37-49

.

شیما جعفری دهقی