موضوعات = زبانشناسی باستانی
مراتب آفرینش در گاهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.30465/ls.2021.34280.1925

مینا کامبین؛ زهره زرشناس؛ فرزانه گشتاسب


بررسی ساختاری و محتوایی موعظه ای دربارۀ رهبانیّت مسیحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

10.30465/ls.2021.38706.2012

معصومه سمیعی زاده؛ زهره زرشناس


بذر نور در دست برزگر آگاه، بررسی دو تمثیل پارتی مانوی درباره کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.30465/ls.2022.39471.2027

سیما فولادپور؛ زهره زرشناس


بررسی نام کتاب شِکَند گُمانیک ویچار و دلیل نامگذاری کتاب با این نام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

10.30465/ls.2022.36450.1966

پورچیستا گشتاسبی اردکانی؛ زهره زرشناس


پسوندهای اشتقاقی در شکند گمانیگ وزار

دوره 13، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 1-33

10.30465/ls.2022.38590.2010

منظر رحیمى ایمن؛ فرشته آتش برگ


سومری نوشتارها در کتیبه‌های اکدی و اَرامی نوشتارها در متون فارسی میانه

دوره 12، شماره 2، آبان 1400، صفحه 203-226

10.30465/ls.2021.25609.1764

بهزاد معینی سام؛ سارا محمدی اوندی؛ ابراهیم محمدی اوندی