سنگ نبشتة شیلهَک ـ این شوشینَک از سولقان شهرکرد

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 1-10

عبد‌المجید ارفعی


تحلیل متون داستانی کودک با رویکردِ شعرشناسی‌شناختی

دوره 1، شماره 2، آذر 1389، صفحه 1-25

آزیتا افراشی؛ فاطمه نعیمی حشکوانی


به سوی چارچوب سیاست زبانی ملی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1390، صفحه 1-16

طاهره احمدی‌پور


وام‌واژه‌های بلخی در پارسی نو

دوره 2، شماره 4، آذر 1390، صفحه 1-9

محمود جعفری دهقی؛ امیر عمادالدین صدری


جملات مرکب در زبان فارسی تحلیلی بر پایة نظریة دستور نقش و ارجاع

دوره 3، شماره 5، خرداد 1391، صفحه 1-25

محمدرضا پهلوان‌نژاد؛ حسین رسول‌پور


زایایی فرایند ترکیب در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، خرداد 1392، صفحه 1-14

سیده‌نازنین امیر ارجمندی؛ مصطفی عاصی


آرایه‌های ادبی در اشعار مانویان ایرانی زبان

دوره 6، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 1-26

.

عباس آذرانداز


بومی سازی واجی و صرفی وام‌واژه‌ها در زبان ترکی آذربایجانی

دوره 7، شماره 13، اردیبهشت 1395، صفحه 1-15

.

محمد رضا احمدخانی؛ دیانا رشیدیان


کارکرد ساخت‌های‌‌ همپایه در قابوس‌نامه و تأثیر آن بر متون نثر فنی در آفرینش اطناب

دوره 8، شماره 15، آذر 1396، صفحه 1-22

سید محمد آرتا؛ فاطمه مدرّسی؛ عبدالرضا نادریفر


تحلیل گفتمان پیکره‌-‌بنیاد ترانه های فارسی

دوره 8، شماره 16، دی 1396، صفحه 1-25

محمد عارف امیری؛ آتوسا رستم بیک تفرشی1؛ یحیی مدرسی


بازنمایی فرآیند ارجاع در قالب ساخت‌های بازنمایی گفتمان

دوره 9، شماره 17، فروردین 1397، صفحه 1-28

فریده حق بین؛ پریسا نجفی


ساختار افعال‌ سببی ‌تالشی از چشم انداز زبانشناسی تاریخی

دوره 9، شماره 18، بهمن 1397، صفحه 1-14

زهره زرشناس؛ نیما عاصفی


بررسی ساختار فعل مرکب در گفتار کودکان سالم 5 تا 7 سال فارسی‌زبان

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-27

10.30465/ls.2021.7036

پریسا بخشنده؛ رضا نیلی پور؛ زهراسادات قریشی؛ ارسلان گلفام؛ شهرام مدرس خیابانی


بررسی ابزارهای خلاقیت استعاری در شعر معاصر از منظر معنی‌شناسی شناختی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-27

10.30465/ls.2022.38382.2003

آرش آقابزرگیان معصومخانی؛ مریم ایرجی؛ حیات عامری


پایندانی (= ضمانت) و هم‌پایندانی (= ضمانت مشترک) در مادیان هزار دادستان

دوره 7، شماره 14، آبان 1395، صفحه 19-42

نادیا حاجی پور؛ مهشید میرفخرایی


استعاره‌های مفهومی در حوزۀ شرم با استناد به شواهدی از شعر کلاسیک فارسی

دوره 5، شماره 10، آذر 1393، صفحه 1-20

.

آزیتا افراشی؛ محمدمهدی مقیمی‌زاده


بررسی چند اصطلاح فارسی میانه دربارة خانواده

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 11-22

کتایون مزداپور