دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مراتب آفرینش در گاهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.30465/ls.2021.34280.1925

مینا کامبین؛ زهره زرشناس؛ فرزانه گشتاسب


بررسی ساختاری و محتوایی موعظه ای دربارۀ رهبانیّت مسیحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

10.30465/ls.2021.38706.2012

معصومه سمیعی زاده؛ زهره زرشناس


مقایسه سبک شناسی شناختی دو رمان جزیره سرگردانی و رود راوی با استفاده از نظریه استعاره مفهومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

10.30465/ls.2021.37299.1985

مهدی عبدی ویشکائی؛ آزیتا افراشی؛ مصطفی عاصی


بذر نور در دست برزگر آگاه، بررسی دو تمثیل پارتی مانوی درباره کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.30465/ls.2022.39471.2027

سیما فولادپور؛ زهره زرشناس


تحلیل ارتباط تراکم همجواری با بسامد لکنت در کودکان ۸-۴ ساله فارسی زبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.30465/ls.2022.39350.2023

مهدیه شیرج؛ آتوسا رستم بیک تفرشی؛ یحیی مدرسی تهرانی


تحلیل زبان‌شناختی کاربرد استعاری اسامی گل‌ها در زبان ترکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

10.30465/ls.2022.40607.2046

ایرج ظفری؛ بهزاد رهبر


منزلت اجتماعی و ادب: عذرخواهی برپایه‌ نظریه‌ «وجهه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

10.30465/ls.2022.41094.2052

فاطمه رضائی؛ بهزاد رهبر؛ محمدرضا اروجی


تحلیل مقابله‌ای چندمعنایی ترکیبات "سر" در فارسی و انگلیسی: رویکردی ساختی-شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.30465/ls.2022.39431.2025

آوا ایمانی


تحلیل تطبیقی دو سبک واقع‌گرا و فراواقع‌گرا در ‌داستان‌های معاصر فارسی بر پایه نظریه شناختی جهان‌های متن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.30465/ls.2022.41555.2060

سعیده علی نوری؛ آزیتا افراشی؛ سیده نازنین امیر ارجمندی؛ علی اصغر سلطانی


بررسی نام کتاب شِکَند گُمانیک ویچار و دلیل نامگذاری کتاب با این نام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

10.30465/ls.2022.36450.1966

پورچیستا گشتاسبی اردکانی؛ زهره زرشناس


بررسی استعاره مفهومی حوزه‌ی ترس در سه اثر داستانی به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.30465/ls.2022.42154.2071

نسرین محمودی برمسی؛ مریم ایرجی؛ ژینوس شیروان


استعاره‌های جنگ بر بستر فرهنگ (مطالعۀ موردی کتاب «وقتی مهتاب گم شد»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.30465/ls.2022.42104.2069

احلام غلامشاهی؛ ساسان شرفی؛ منصوره شکرآمیز


بازنمود گروه‌های اسمی پیچیده و مرکب زبان ترکی آذری بر پایۀ دستور نقش و ارجاع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

10.30465/ls.2022.42081.2068

افشین دهقانی؛ محمدعلی ترابی؛ هانیه دواتگری اصل


بررسی ارتباط معنایی واژگانی در غزل‌های حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.30465/ls.2022.32867.1897

خدابخش اسداللهی؛ نوشاد رضایی؛ زهرا فتحی


نقش گفتمان شناختی برای مجاب سازی در متون اقتصادی: رویکرد نشانه - معناشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.30465/ls.2022.41294.2056

کاوه هدایت؛ فردوس آقاگل زاده سیلاخور؛ ژینوس شیروان