نمایه نویسندگان

آ

 • آرتا، سید محمد تحلیل زبانِ رمان سال‌های ابری از منظر جامعه‌شناسی زبان [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 287-309]
 • آسوده، زهره تحلیل مقایسه‌ای شعری از مثنوی مولوی با ترجمه‌ی انگلیسی آن بر اساس نظریه‌ی انسجام هلیدی و حسن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 31-67]

ا

 • ارغوانی، مریم بررسی ساختاری و معنایی جمله‌های داری دو عنصر منفی در زبان فارسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-30]
 • اروجی، محمد رضا ارزیابی بازنمودهای واژه‌های استعاری طبیعت در زبان ترکی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 201-227]
 • افراشی، آزیتا بررسی ساختاری و معنایی جمله‌های داری دو عنصر منفی در زبان فارسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-30]
 • افشاری، حسن بررسی اندیشه‌نگار مرکب M153+ M342در نگارش آغاز ایلامی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 181-202]
 • ایشانی، طاهره تحلیل مقایسه‌ای شعری از مثنوی مولوی با ترجمه‌ی انگلیسی آن بر اساس نظریه‌ی انسجام هلیدی و حسن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 31-67]

ب

 • بخشنده، پریسا بررسی ساختار فعل مرکب در گفتار کودکان سالم 5 تا 7 سال فارسی‌زبان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-27]
 • بشیرنژاد، حسن بررسی راهبردهای ارتباطی در تعامل فروشنده - مشتری در شهر ساری [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 69-102]
 • بهرامی خورشید، سحر تصویرگونگی آوایی بررسی رابطۀ میان آوا و معنا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 175-199]

ج

 • جعفری دهقی، محمود وضعیت زن ساسانی بر پایۀ قوانین ازدواج و طلاق [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 29-65]

ح

 • حاجی پور ارطرانی، نادیا تحلیل پیکره بنیان متون فارسی میانه بر مبنای پایگاه داده پارسیگ [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 255-280]
 • حیدری خسرو، پریسا بررسی ارتباط میان نوع شخصیت فارسی‌آموزان عرب با سبک‌ها و راهبردهای یادگیری زبان [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 151-178]

د

 • دبیرمقدم، محمد موصولی‏ سازی در گزیده‏ای از زبانهای ایرانی: رویکردی رده‏شناختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 67-101]
 • دهقان، مسعود کارکرد‌ گفتمانی-استعاری زبان رسانه: رویکرد شناختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 103-146]

ر

 • راکعی، فاطمه تاملاتی در وجوه ترجمه(نا)‌پذیری شعر معاصر فارسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 311-350]
 • رستم بیک تفرشی، آتوسا کاربردراهبردهای کنش‌گفتار درخواست توسط دوزبانه‌های ترکی-فارسی براساس دو متغیر جنسیت و سن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 227-260]
 • رضاپور، رقیه بررسی راهبردهای ارتباطی در تعامل فروشنده - مشتری در شهر ساری [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 69-102]
 • رهبر، بهزاد ارزیابی بازنمودهای واژه‌های استعاری طبیعت در زبان ترکی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 201-227]

ز

 • زاهدی اصل، سارا کاربردراهبردهای کنش‌گفتار درخواست توسط دوزبانه‌های ترکی-فارسی براساس دو متغیر جنسیت و سن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 227-260]
 • زربان، نجمه موصولی‏ سازی در گزیده‏ای از زبانهای ایرانی: رویکردی رده‏شناختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 67-101]
 • زرشناس، زهره نامه نگاری بلخی : بررسی موردی نامه های cl و cm [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 127-150]

س

 • سیدابراهیمی نژاد، فاطمه تحلیل مقایسه‌ای شعری از مثنوی مولوی با ترجمه‌ی انگلیسی آن بر اساس نظریه‌ی انسجام هلیدی و حسن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 31-67]
 • سیفی، سیف اله کاربرد صافی فرهنگی در ترجمه ی لعن و نفرین: موردپژوهی ترجمه ی انگلیسی بچه های قالیبافخانه اثر هوشنگ. مرادی کرمانی. [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 281-309]

ش

 • شایسته دوست، امین وضعیت زن ساسانی بر پایۀ قوانین ازدواج و طلاق [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 29-65]
 • شفائی، ایفا توصیفی رده‌شناختی از تصریف فعل در زبان لارستانی بر مبنای فرضیۀ پیوندی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 147-173]

ص

 • صناعتی، مرضیه تحلیل مقایسه‌ای شعری از مثنوی مولوی با ترجمه‌ی انگلیسی آن بر اساس نظریه‌ی انسجام هلیدی و حسن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 31-67]

ط

 • طاووسی، محمود گناهان و تاوان آنها براساس نسک‌های حقوقی هوسپارم و سگادم کتاب هشتم دینکرد [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 229-253]
 • طباطبایی، صالح تصویرگونگی آوایی بررسی رابطۀ میان آوا و معنا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 175-199]

ظ

 • ظفری، ایرج ارزیابی بازنمودهای واژه‌های استعاری طبیعت در زبان ترکی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 201-227]

ع

 • عاصی، مصطفی توصیفی رده‌شناختی از تصریف فعل در زبان لارستانی بر مبنای فرضیۀ پیوندی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 147-173]
 • عامری، حیات تصویرگونگی آوایی بررسی رابطۀ میان آوا و معنا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 175-199]
 • عزیزیان، یونس بررسی پیوند آواشناسی و معناشناسی در موسیقی آوازی بر مبنای مقایسه‌ی آوازهای دشتی و ماهور ردیف آوازی عبدالله دوامی: رویکردی زبان‌شناختی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 103-126]
 • عنایتی زاده، ایرج شایست ناشایست روزهای ماه بر اساس متن مادیان سی روزه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 263-285]

غ

 • غریب، نجمه نامه نگاری بلخی : بررسی موردی نامه های cl و cm [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 127-150]
 • غلامی، ولی کارکرد‌ گفتمانی-استعاری زبان رسانه: رویکرد شناختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 103-146]

ق

 • قریشی، زهراسادات بررسی ساختار فعل مرکب در گفتار کودکان سالم 5 تا 7 سال فارسی‌زبان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-27]
 • قیومی، مسعود تحلیل پیکره بنیان متون فارسی میانه بر مبنای پایگاه داده پارسیگ [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 255-280]

ک

 • کامیابی گل، عطیه کاربرد صافی فرهنگی در ترجمه ی لعن و نفرین: موردپژوهی ترجمه ی انگلیسی بچه های قالیبافخانه اثر هوشنگ. مرادی کرمانی. [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 281-309]
 • کرمی، عطیه کارکرد‌ گفتمانی-استعاری زبان رسانه: رویکرد شناختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 103-146]
 • کلهر، رحیم گناهان و تاوان آنها براساس نسک‌های حقوقی هوسپارم و سگادم کتاب هشتم دینکرد [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 229-253]

گ

 • گشتاسب، فرزانه تحلیل پیکره بنیان متون فارسی میانه بر مبنای پایگاه داده پارسیگ [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 255-280]
 • گلفام، ارسلان بررسی ساختاری و معنایی جمله‌های داری دو عنصر منفی در زبان فارسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-30]
 • گلفام، ارسلان بررسی ساختار فعل مرکب در گفتار کودکان سالم 5 تا 7 سال فارسی‌زبان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-27]

م

 • محمدی اوندی، ابراهیم سومری نوشتارها در کتیبه‌های اکدی و اَرامی نوشتارها در متون فارسی میانه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 203-226]
 • محمدی اوندی، سارا سومری نوشتارها در کتیبه‌های اکدی و اَرامی نوشتارها در متون فارسی میانه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 203-226]
 • محمودیان، زهرا شایست ناشایست روزهای ماه بر اساس متن مادیان سی روزه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 263-285]
 • مدرس خیابانی، شهرام بررسی ساختار فعل مرکب در گفتار کودکان سالم 5 تا 7 سال فارسی‌زبان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-27]
 • مدرسی، یحیی کاربردراهبردهای کنش‌گفتار درخواست توسط دوزبانه‌های ترکی-فارسی براساس دو متغیر جنسیت و سن [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 227-260]
 • معین درباری، مریم کاربرد صافی فرهنگی در ترجمه ی لعن و نفرین: موردپژوهی ترجمه ی انگلیسی بچه های قالیبافخانه اثر هوشنگ. مرادی کرمانی. [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 281-309]
 • معینی سام، بهزاد سومری نوشتارها در کتیبه‌های اکدی و اَرامی نوشتارها در متون فارسی میانه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 203-226]

ن

 • نورایی، الیاس تحلیل زبانِ رمان سال‌های ابری از منظر جامعه‌شناسی زبان [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 287-309]
 • نیلی پور، رضا بررسی ساختار فعل مرکب در گفتار کودکان سالم 5 تا 7 سال فارسی‌زبان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-27]

و

 • وحدتی حسینیان، سحر بررسی جملات حاوی فعل kar- در زبان‏های فارسی باستان و اوستایی (با تاکید بر ظرفیت فعل به منظور تعیین افعال مرکب و انضمامی) [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 311-335]
 • وکیلی فرد، امیررضا بررسی ارتباط میان نوع شخصیت فارسی‌آموزان عرب با سبک‌ها و راهبردهای یادگیری زبان [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 151-178]

ه

ی

 • یوسفی زشک، روح الله بررسی اندیشه‌نگار مرکب M153+ M342در نگارش آغاز ایلامی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 181-202]