نمایه نویسندگان

ا

ب

ج

د

 • دالوند، حمیدرضا وندیداد ساده (دست‌نویس اوستایی کتاب‌خانة ملی ملک تهران*) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 39-58]

ر

 • رحیمی، ملیحه ماهیت واکۀ درج‌شده در وام‌واژه‌های انگلیسی در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ بهینگی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 69-97]
 • رضایی، والی افعال قیدگون [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 45-59]

ز

 • زرشناس، زهره وام‌واژة خدیو در شاهنامة فردوسی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 61-67]

ش

 • شیخی، تهمینه بررسی کاربرد دشواژه‌ها در گفتار گویشوران زبان ترکمنی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 11-24]

ع

 • عاصی، مصطفی تحلیل سبک‌شناختی شعر اخوان (آن‌گاه پس از تندر)؛ رویکردی نقش‌گرا [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 69-98]
 • علی‌نژاد، بتول ماهیت واکۀ درج‌شده در وام‌واژه‌های انگلیسی در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ بهینگی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 69-97]
 • عمادالدین صدری، امیر وام‌واژه‌های بلخی در پارسی نو [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-9]

گ

 • گشتاسب، فرزانه گاهِ رَپیتوین، زمان آرمانی در دین مزدیسنی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 25-37]

م

ن

 • نصراله‌زاده، سیروس گورنوشته‌ای دیگر از کازرون کتیبه بُخُنگ (کازرون ۱۵) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 59-68]
 • نوبخت، محسن تحلیل سبک‌شناختی شعر اخوان (آن‌گاه پس از تندر)؛ رویکردی نقش‌گرا [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 69-98]