نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش زبان تفاوت‌های گفتار و نوشتار در آموزش مهارت گفتاری زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 115-140]
 • آیین نامه‌نویسی یک ناﻣﺔ سغدی (نامة باستانی سغدی شمارة یک) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 37-49]

ا

 • استعاره مبنای طرح‌واره‌ای استعاره‌های موجود در ضرب‌المثل‌های شرق گیلان [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 75-94]
 • اسطورة آفرینش بررسی تمثیلی مانوی بر اساس الگوی اسطورۀ آفرینش به زبان پارسی میانه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 15-28]
 • اسکیزوفرنی رابطة زبان و تفکر در توهم‌ شنیداری کلامی و گفتار هذیانی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی از دیدگاه فلسفة تحلیلی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 165-178]
 • اسم دانش کلمه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 29-44]
 • اغراق یادگار زریران، نمونه‌ای از هنر شاعری ایرانیان در دورۀ میانه [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 1-24]
 • الکتاب دانش کلمه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 29-44]
 • اندرزنامه دست‌نوشته‌ای نو از اندرز اوشنر دانا (دست‌نوشتة TD26) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 141-163]
 • اوشنر دانا دست‌نوشته‌ای نو از اندرز اوشنر دانا (دست‌نوشتة TD26) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 141-163]

ب

 • برازگان بازجستن ضراب‌خانه‌های ساسانیان در فارس [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 25-36]
 • بسامد زایایی فرایند ترکیب در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 1-14]
 • بَیَ‌‌سپان دربارة واژة bayaspān در زبان پهلوی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 111-116]
 • بَیَ‌‌سپان بررسی زبانی ـ اجتماعی تغییر زبان در مازندرانی، مینو شهیدی، اُپسالا، 2008، 319 صفحه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 117-123]

پ

 • پارس بازجستن ضراب‌خانه‌های ساسانیان در فارس [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 25-36]
 • پیغام‌آور دربارة واژة bayaspān در زبان پهلوی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 111-116]
 • پیغام‌آور بررسی زبانی ـ اجتماعی تغییر زبان در مازندرانی، مینو شهیدی، اُپسالا، 2008، 319 صفحه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 117-123]
 • پیک شاهی دربارة واژة bayaspān در زبان پهلوی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 111-116]
 • پیک شاهی بررسی زبانی ـ اجتماعی تغییر زبان در مازندرانی، مینو شهیدی، اُپسالا، 2008، 319 صفحه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 117-123]

ت

 • تخلیة تبعی رابطة زبان و تفکر در توهم‌ شنیداری کلامی و گفتار هذیانی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی از دیدگاه فلسفة تحلیلی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 165-178]
 • ترکیب زایایی فرایند ترکیب در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 1-14]
 • تغییرات گفتاری زبان فارسی تفاوت‌های گفتار و نوشتار در آموزش مهارت گفتاری زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 115-140]
 • تکرار یادگار زریران، نمونه‌ای از هنر شاعری ایرانیان در دورۀ میانه [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 1-24]
 • توهم رابطة زبان و تفکر در توهم‌ شنیداری کلامی و گفتار هذیانی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی از دیدگاه فلسفة تحلیلی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 165-178]

ج

 • جاویدان‌خرد دست‌نوشته‌ای نو از اندرز اوشنر دانا (دست‌نوشتة TD26) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 141-163]

ح

 • حرف دانش کلمه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 29-44]
 • حماسه یادگار زریران، نمونه‌ای از هنر شاعری ایرانیان در دورۀ میانه [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 1-24]

خ

 • خط پهلوی بازجستن ضراب‌خانه‌های ساسانیان در فارس [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 25-36]

د

 • داستان تمثیلی بررسی تمثیلی مانوی بر اساس الگوی اسطورۀ آفرینش به زبان پارسی میانه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 15-28]
 • دست‌نامة آموزشی/ نظام ابجدی چند به اصطلاح دست‌نامة آموزشی از مجموعه دست‌نویس‌های مانویِ تورفان در برلین [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 45-57]

ز

 • زایایی ساخت‌واژی زایایی فرایند ترکیب در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 1-14]
 • زبان پارسی میانه بررسی تمثیلی مانوی بر اساس الگوی اسطورۀ آفرینش به زبان پارسی میانه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 15-28]
 • زبان سغدی یک ناﻣﺔ سغدی (نامة باستانی سغدی شمارة یک) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 37-49]
 • زبان فارسی فرهنگ‌‌های عمومی یک‌زبانة فارسی از منظر برآورده کردنِ نیاز کاربران [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 95-114]
 • زبان‌های ایرانی میانه شرقی یک ناﻣﺔ سغدی (نامة باستانی سغدی شمارة یک) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 37-49]
 • زبان و تفکر رابطة زبان و تفکر در توهم‌ شنیداری کلامی و گفتار هذیانی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی از دیدگاه فلسفة تحلیلی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 165-178]
 • زناشویی دربارة واژة bayaspān در زبان پهلوی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 111-116]
 • زناشویی بررسی زبانی ـ اجتماعی تغییر زبان در مازندرانی، مینو شهیدی، اُپسالا، 2008، 319 صفحه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 117-123]

س

 • ساسانیان بازجستن ضراب‌خانه‌های ساسانیان در فارس [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 25-36]
 • سبب‌پذیر تصویرگونگی ساخت‌های سببی در زبان فارسی: اصل فاصله [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 85-110]
 • سبب (رویداد سبب) تصویرگونگی ساخت‌های سببی در زبان فارسی: اصل فاصله [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 85-110]
 • سبب‌ساز تصویرگونگی ساخت‌های سببی در زبان فارسی: اصل فاصله [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 85-110]
 • سطوح داستانی تبیین مـرزشکنی در داستان‌های نوین فارسی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 59-83]
 • سیبویه دانش کلمه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 29-44]

ش

 • شاهنامه یادگار زریران، نمونه‌ای از هنر شاعری ایرانیان در دورۀ میانه [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 1-24]
 • شعر پارتی/ دست‌نویس‌های تورفان چند به اصطلاح دست‌نامة آموزشی از مجموعه دست‌نویس‌های مانویِ تورفان در برلین [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 45-57]

ص

 • صفت شاعرانه یادگار زریران، نمونه‌ای از هنر شاعری ایرانیان در دورۀ میانه [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 1-24]
 • صور خیال یادگار زریران، نمونه‌ای از هنر شاعری ایرانیان در دورۀ میانه [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 1-24]

ض

 • ضراب‌خانه بازجستن ضراب‌خانه‌های ساسانیان در فارس [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 25-36]
 • ضرب‌‌المثل مبنای طرح‌واره‌ای استعاره‌های موجود در ضرب‌المثل‌های شرق گیلان [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 75-94]

ط

 • طرح‌‌وار‌ۀ تصوری مبنای طرح‌واره‌ای استعاره‌های موجود در ضرب‌المثل‌های شرق گیلان [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 75-94]

ع

غ

 • غیر فارسی‌زبانان تفاوت‌های گفتار و نوشتار در آموزش مهارت گفتاری زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 115-140]

ف

 • فارسی گفتاری معیار و محاوره‌ای تفاوت‌های گفتار و نوشتار در آموزش مهارت گفتاری زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 115-140]
 • فرهنگ عمومی یک‌زبانه فرهنگ‌‌های عمومی یک‌زبانة فارسی از منظر برآورده کردنِ نیاز کاربران [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 95-114]
 • فرهنگ‌نگاری فرهنگ‌‌های عمومی یک‌زبانة فارسی از منظر برآورده کردنِ نیاز کاربران [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 95-114]
 • فعل دانش کلمه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 29-44]
 • فن بلاغت بررسی تمثیلی مانوی بر اساس الگوی اسطورۀ آفرینش به زبان پارسی میانه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 15-28]
 • فهرست الفبا/ چند به اصطلاح دست‌نامة آموزشی از مجموعه دست‌نویس‌های مانویِ تورفان در برلین [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 45-57]

ق

 • قیامت بررسی نشانه ـ معناشناسی آیات مربوط به قیامت و معاد از سورۀ قیامت بر پایۀ مطالعات نشانه‌شناختی گریماس [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 51-74]

ک

 • کاربر فرهنگ‌‌های عمومی یک‌زبانة فارسی از منظر برآورده کردنِ نیاز کاربران [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 95-114]
 • کلام دانش کلمه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 29-44]
 • کلمه دانش کلمه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 29-44]

گ

 • گردونه دواسبه دربارة واژة bayaspān در زبان پهلوی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 111-116]
 • گردونه دواسبه بررسی زبانی ـ اجتماعی تغییر زبان در مازندرانی، مینو شهیدی، اُپسالا، 2008، 319 صفحه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 117-123]
 • گفتمان روایی تبیین مـرزشکنی در داستان‌های نوین فارسی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 59-83]
 • گونة گفتاری تفاوت‌های گفتار و نوشتار در آموزش مهارت گفتاری زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 115-140]
 • گویش گیلکی مبنای طرح‌واره‌ای استعاره‌های موجود در ضرب‌المثل‌های شرق گیلان [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 75-94]

م

 • مانویت بررسی تمثیلی مانوی بر اساس الگوی اسطورۀ آفرینش به زبان پارسی میانه [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 15-28]
 • متون پهلوی دست‌نوشته‌ای نو از اندرز اوشنر دانا (دست‌نوشتة TD26) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 141-163]
 • متون مانوی چند به اصطلاح دست‌نامة آموزشی از مجموعه دست‌نویس‌های مانویِ تورفان در برلین [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 45-57]
 • مرزشکنی تبیین مـرزشکنی در داستان‌های نوین فارسی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 59-83]
 • مرزشکنی هستی‌‌شناختی تبیین مـرزشکنی در داستان‌های نوین فارسی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 59-83]
 • معنی‌‌شناسی شناختی مبنای طرح‌واره‌ای استعاره‌های موجود در ضرب‌المثل‌های شرق گیلان [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 75-94]

ن

 • نامه‌های باستانی یک ناﻣﺔ سغدی (نامة باستانی سغدی شمارة یک) [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 37-49]
 • نتیجه (رویداد نتیجه) تصویرگونگی ساخت‌های سببی در زبان فارسی: اصل فاصله [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 85-110]
 • نظریة ذهن رابطة زبان و تفکر در توهم‌ شنیداری کلامی و گفتار هذیانی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی از دیدگاه فلسفة تحلیلی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 165-178]
 • نو‌واژه زایایی فرایند ترکیب در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 1-14]

و

 • واژۀ تک‌بسامدی زایایی فرایند ترکیب در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 1-14]
 • واژۀ ممکن زایایی فرایند ترکیب در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 1-14]
 • واژۀ موجود زایایی فرایند ترکیب در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1392، صفحه 1-14]

ه

 • هذیان رابطة زبان و تفکر در توهم‌ شنیداری کلامی و گفتار هذیانی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی از دیدگاه فلسفة تحلیلی [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 165-178]

ی

 • یادگار زریران یادگار زریران، نمونه‌ای از هنر شاعری ایرانیان در دورۀ میانه [دوره 4، شماره 8، 1392، صفحه 1-24]