نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آن‌گاه پس از تندر تحلیل سبک‌شناختی شعر اخوان (آن‌گاه پس از تندر)؛ رویکردی نقش‌گرا [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 69-98]
 • آیین‌های زرتشتی گاهِ رَپیتوین، زمان آرمانی در دین مزدیسنی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 25-37]

ا

 • اخوان ثالث تحلیل سبک‌شناختی شعر اخوان (آن‌گاه پس از تندر)؛ رویکردی نقش‌گرا [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 69-98]
 • ادب بررسی کاربرد دشواژه‌ها در گفتار گویشوران زبان ترکمنی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 11-24]
 • ادبیات مانوی نیایشی برای پدر بزرگی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 33-42]
 • افعال قیدگون افعال قیدگون [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 45-59]
 • افعال قیدگون استمراری افعال قیدگون [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 45-59]
 • اقسام ضمیر ضمایر سکایی (ختنی) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 99-111]
 • انسجام تحلیل سبک‌شناختی شعر اخوان (آن‌گاه پس از تندر)؛ رویکردی نقش‌گرا [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 69-98]
 • اوستا وندیداد ساده (دست‌نویس اوستایی کتاب‌خانة ملی ملک تهران*) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 39-58]
 • ایرانی باستان وام‌واژه‌های بلخی در پارسی نو [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-9]
 • ایرانی میانة مانوی نیایشی برای پدر بزرگی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 33-42]

ب

 • بافت اجتماعی بررسی کاربرد دشواژه‌ها در گفتار گویشوران زبان ترکمنی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 11-24]
 • بلخی وام‌واژه‌های بلخی در پارسی نو [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-9]
 • بند زنجیری افعال قیدگون [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 45-59]

پ

 • پارسی نو وام‌واژه‌های بلخی در پارسی نو [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-9]
 • پژوهش‌های تورفانی نیایشی برای پدر بزرگی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 33-42]
 • پهلوی ساسانی تحریری گورنوشته‌ای دیگر از کازرون کتیبه بُخُنگ (کازرون ۱۵) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 59-68]

ت

 • تابو بررسی کاربرد دشواژه‌ها در گفتار گویشوران زبان ترکمنی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 11-24]
 • توالی زمانی افعال قیدگون [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 45-59]

ج

 • جشن سده گاهِ رَپیتوین، زمان آرمانی در دین مزدیسنی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 25-37]
 • جنسیت بررسی کاربرد دشواژه‌ها در گفتار گویشوران زبان ترکمنی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 11-24]

چ

 • چند زبانگی به سوی چارچوب سیاست زبانی ملی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-16]

خ

 • ختنی/ سکایی ضمایر سکایی (ختنی) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 99-111]
 • خدا وام‌واژة خدیو در شاهنامة فردوسی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 61-67]

د

 • درج ماهیت واکۀ درج‌شده در وام‌واژه‌های انگلیسی در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ بهینگی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 69-97]
 • دست‌نویس کتاب‌خانة ملی ملک وندیداد ساده (دست‌نویس اوستایی کتاب‌خانة ملی ملک تهران*) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 39-58]
 • دست‌نویس‌ها وندیداد ساده (دست‌نویس اوستایی کتاب‌خانة ملی ملک تهران*) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 39-58]
 • دشواژه بررسی کاربرد دشواژه‌ها در گفتار گویشوران زبان ترکمنی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 11-24]
 • دین مانوی نیایشی برای پدر بزرگی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 33-42]

ر

 • رَپیتوین گاهِ رَپیتوین، زمان آرمانی در دین مزدیسنی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 25-37]

ز

س

 • ساسانی گورنوشته‌ای دیگر از کازرون کتیبه بُخُنگ (کازرون ۱۵) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 59-68]
 • ستاک گذشتة اصلی و ثانوی بررسی ساخت‌هایِ مصدری در برخی گویش‌هایِ استان اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 17-32]
 • سغدی وام‌واژه‌های بلخی در پارسی نو [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-9]
 • سمیوئل گایزه وندیداد ساده (دست‌نویس اوستایی کتاب‌خانة ملی ملک تهران*) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 39-58]
 • سن بررسی کاربرد دشواژه‌ها در گفتار گویشوران زبان ترکمنی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 11-24]
 • سیاست زبانی ملی به سوی چارچوب سیاست زبانی ملی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-16]

ش

 • شاه وام‌واژة خدیو در شاهنامة فردوسی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 61-67]
 • شاهنامۀ فردوسی وام‌واژة خدیو در شاهنامة فردوسی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 61-67]

ض

 • ضمایر ختنی ضمایر سکایی (ختنی) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 99-111]

ف

 • فرانقش متنی تحلیل سبک‌شناختی شعر اخوان (آن‌گاه پس از تندر)؛ رویکردی نقش‌گرا [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 69-98]
 • فعل وجهی (شبه معین) بررسی ساخت‌هایِ مصدری در برخی گویش‌هایِ استان اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 17-32]

ک

 • کازرون گورنوشته‌ای دیگر از کازرون کتیبه بُخُنگ (کازرون ۱۵) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 59-68]
 • کتیبه گورنوشته‌ای دیگر از کازرون کتیبه بُخُنگ (کازرون ۱۵) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 59-68]

گ

 • گورنوشته گورنوشته‌ای دیگر از کازرون کتیبه بُخُنگ (کازرون ۱۵) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 59-68]
 • گویش‌های مرکزی ایران بررسی ساخت‌هایِ مصدری در برخی گویش‌هایِ استان اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 17-32]

م

 • محدودیت پایایی ماهیت واکۀ درج‌شده در وام‌واژه‌های انگلیسی در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ بهینگی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 69-97]
 • محدودیت نشانداری ماهیت واکۀ درج‌شده در وام‌واژه‌های انگلیسی در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ بهینگی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 69-97]
 • مصدر بررسی ساخت‌هایِ مصدری در برخی گویش‌هایِ استان اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 17-32]
 • مصدر مرخم یا ناقص بررسی ساخت‌هایِ مصدری در برخی گویش‌هایِ استان اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 17-32]

ن

 • نظریۀ بهینگی ماهیت واکۀ درج‌شده در وام‌واژه‌های انگلیسی در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ بهینگی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 69-97]

و

 • وام‌واژه وام‌واژة خدیو در شاهنامة فردوسی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 61-67]
 • وام‌واژه ماهیت واکۀ درج‌شده در وام‌واژه‌های انگلیسی در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ بهینگی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 69-97]
 • وام‌واژه وام‌واژه‌های بلخی در پارسی نو [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-9]
 • وندیداد ساده وندیداد ساده (دست‌نویس اوستایی کتاب‌خانة ملی ملک تهران*) [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 39-58]
 • ویژگی‌های صرفی ضمایر سکایی (ختنی) [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 99-111]

ه