دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-105 
1. وام‌واژه‌های بلخی در پارسی نو

صفحه 1-9

محمود جعفری دهقی؛ امیر عمادالدین صدری