بررسی عوامل برون‌زبانی مؤثر بر پذیرش نوواژه‌ها

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

استاد‌یار زبان‌شناسی دانشگاه ولی‌عصر (عج) - رفسنجان

چکیده

مقالۀ حاضر گزارشی است از نتایج یک بررسی دربارۀ پذیرش نوواژه‌های عمومی، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با همکاری 450 پاسخگو در سه استان (تهران ،اصفهان وکرمان). مبنای نظری این بررسی الگوی انتشار نوآوری‌های رابرت ال. کوپر است که به حوزۀ برنامه‌ریزی زبان مربوط می‌شود. پژوهشی میدانی درمورد مهم‌ترین عوامل غیرزبانی است که بر انتشار نوواژه‌های مصوب فرهنگستان اثر می‌گذارد. فرض بر این است که، در جامعۀ آماری مورد نظر، به‌عنوان مخاطبان نوواژه‌های مصوب فـرهنگستـان، بین سطوح پیشنهادی کـوپـر دربارۀ نوآوری‌های ارتباطی، که عبارت‌اند از: آگاهی، ارزیابی، دانش و کاربرد، رابطه وجود دارد. چگونگی این روابط از طریق شیوه‌های آماری توصیفی و استنباطی گوناگون و با استفاده از پرسشنامه به‌دست آمد. بر پایۀ نتایج به‌دست آمده، بین دو عامل آگاهی و دانش پاسخگویان و نیز بین دو عامل ارزیابی و کاربرد نوواژه‌ها همبستگی مثبت دیده شد. علاوه بر این، بین دو عامل آگاهی و سن و نیز دو عامل دانش و تحصیلات پاسخگویان همبستگی معنی‌دار مثبت وجود دارد.
در این مقاله، با کشف و توصیف این روابط، راهکارهایی برای کمک به تسریع فرایندهای پذیرش و انتشار نوواژه‌ها پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Non-linguistic Factors on the Acceptance of Neologisms

نویسنده [English]

  • tahereh Ahmadipour
Assistant Professor, Valiasr University
چکیده [English]

This study aims to examine the most important non-linguistic factors influencing the acceptance of neologisms approved by Academy of Persian Language and Literature, called Farhangestan, among Persian speakers in Iran. The theoretical basis used for this research was the diffusion of innovation model devised by Robert Leon Cooper.To get the goal, the criterion variables of adoption in the speech community were evaluated by questionnaire in three provinces.The different descriptive and inference statistics were used to determine the correlation between the mentioned variables: awareness, evaluation, knowledge and usage, in relationship to each other and to background ones: age, sex and education. The main results gained in this study show that there is a positive significant correlation between the awareness and knowledge and between evaluation and usage as well along with some other subordinate results. Above all, We came to this conclusion that Farhangestan , as the greatest language planner in Iran, can influence the awareness variable so that the proficiency and knowledge of using their neologisms by the potential adopters can be monitored. On the other hand, it can put effect on evaluation to promote frequent usage of neologisms. All these lead to diffusing the linguistic innovations, that is, the approved neologisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • language planning
  • neologisms
  • Innovation
  • acceptance
  • Academy