فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقاله با اعلام بازۀ زمانی بررسی و ارزیابی و داوری نشریه:

1.  دریافت مقاله از طریق سامانه(به­روز)؛

2.  بررسی اولیۀ مقاله به لحاظ ساختار و محتوا برای تعیین وضع اولیۀ آن و قابل پیگیری بودن(به­روز)؛

3.  ارجاع مقاله به هیأت تحریریه(دریافت پاسخ ظرف دو هفته)؛

4.  ارجاع مقاله به داور (در صورت تشخیص تحریریه) یا به نویسنده (رد یا نیاز به اصلاح مقاله) (به­روز)؛

5.  پیگیری موضوع داوری تا حصول نتیجه (رد یا قبول و اصلاحات مقاله) (دو تا چهار ماه)؛

6.  ارجاع نتیجۀ نهایی بررسی هر مقاله به هیأت تحریریه و تصمیم­گیری در خصوص اولویت چاپ مقالات (یک تا دو ماه).