هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار نشریۀ زبانشناخت

براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (تاریخ 1401/02/24، شمارۀ 40879) برای دریافت، بررسی و انتشار مقالات، مبلغی دریافت می‌شود. (تاریخ درج خبر: 1401/10/17)

ازاین‌رو هزینۀ مقاله‌ها در دو نوبت دریافت خواهد شد:

1) هزینۀ اولیۀ بررسی مقاله: پس از ثبت مقاله در سامانه، در صورت انتخاب برای بررسی بیشتر، قبل از ارسال به مرحلۀ داوری، نیاز است هزینۀ اولیه توسط مؤلف پرداخت شود.

برای بررسی اولیۀ هر مقالۀ ارسالی مبلغ 200هزار تومان دریافت شود.

2) هزینۀ نهایی پذیرش مقاله: در صورت تایید مقاله از سوی داوران و پذیرش نهایی آن، نیاز است هزینۀ نهایی پذیرش و نشر مقاله از سوی مؤلف پرداخت شود تا گواهی پذیرش مقاله صادر گردد.

ازاین‌رو در مرحلۀ نهایی و ویرایش، چاپ و نشر مقاله به ازای هر 7000 کلمه مبلغ 400هزار تومان دریافت می‌شود.

لازم است  واریزی هزینه‌ها از طریق سامانه مجله انجام گردد.