اخبار و اعلانات

هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار نشریۀ زبانشناخت

براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (تاریخ 1401/02/24، شمارۀ 40879) برای دریافت، بررسی و انتشار مقالات، مبلغی دریافت می‌شود. (تاریخ درج خبر: 1401/10/17) ازاین‌رو هزینۀ مقاله‌ها در دو نوبت دریافت خواهد شد: 1) هزینۀ اولیۀ بررسی مقاله: پس از ثبت مقاله در سامانه، در صورت انتخاب برای بررسی بیشتر، قبل از ارسال به مرحلۀ داوری، نیاز است هزینۀ اولیه توسط مؤلف پرداخت شود. برای بررسی اولیۀ هر مقالۀ ارسالی مبلغ 200هزار تومان دریافت شود. 2) هزینۀ نهایی پذیرش مقاله: در صورت تایید مقاله ...

مطالعه بیشتر

اختصاص شناسۀ بین‌المللی DOI به مقاله‌ها در نشریۀ زبانشناخت

به اطلاع می‌رساند که امکان تخصیص شناسۀ بین‌المللی DOI به مقاله‌های انتشار یافته در دوفصلنامۀ «زبانشناخت» از دهمین دورۀ نشریه در سال 1398فراهم شده است. شناسۀ DOI یا شناسگر اشیای دیجیتالی که سرنام عبارت Digital Object Identifier است، شامل مجموعه‌ای از اعداد، حروف یا علامت‌ها است که به هر نوع منبع دیجیتالی اختصاص می‌یابد. این شاخص از دو بخش یعنی کد ناشر و کد سند تشکیل شده که با علامت (/) از هم جدا می شوند. برای اطمینان از درستی DOI یا یافتن مقاله‌ها از طریق این شناسه می‌توانید آن را در سامانۀ پایگاه DOI.org جست‌وجو کنید.   مزایای DOI برای مقاله‌های علمی‌پژوهشی: داشتن ...

مطالعه بیشتر