اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

امید طبیب زاده قمصری

زبان شناسی استاد زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

tak.ihcs.ac.ir/user/o.tabibzadeh/
omid-tabibzadehihcs.ac.ir
880468891-3

سردبیر

زهره زرشناس

فرهنگ و زبان های باستانی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/linguistics/fa/page/543/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
zzarshenasyahoo.com

مدیر اجرایی

آمیتیس جواد شهیدی

مهندسی طراحی محیط زیست دبیر اجرایی نشریه علمی زبانشناخت

.
a.shahidiihcs.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مصطفی عاصی

زبان‌شناسی همگانی استاد تمام زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

pldb.ihcs.ac.ir
s_m_assiihcs.ac.ir
88046891-3

ژاله آموزگار

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد-دانشگاه تهران(بازنشسته)

.
jalehamouzegaryahoo.com
.

یحیی مدرسی

زبان‌شناسی همگانی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/StaticPage.aspx?id=103
ymodarresiyahoo.com
.

ابوالقاسم اسماعیل پور

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه شهید بهشتی

.
a-esmailpoursbu.ac.ir
.

محمود جعفری دهقی

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

mdehaghiut.ac.ir
.

ویدا شقاقی

زبان‌شناسی همگانی استاد تمام گروه زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9693066/
shaghaghiatu.ac.ir
.

زهره زرشناس

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/StaticPage.aspx?id=1495
zzarshenasyahoo.com
.

احمد صفاری مقدم

زبان‌شناسی همگانی استاد زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/azofa/fa/page/446/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
as_moqaddamyahoo.com
.

اعضای مشورتی هیات تحریریه

فرزانه وزوایی

فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران مربی پژوهش پایه23

www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/StaticPage.aspx?id=104
fvezvaeeihcs.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

کتایون مزداپور

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mazdapourgmail.com
.

سرویراستار

رضا حسینی

فلسفه سر ویراستار نشریات علمی - پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

rezahosseini.rhgmail.com

ویراستار ارشد

زهره فتحی

ویراستار ارشد

z.fathigmail.com

معصومه پوراسدیان

ویراستار ارشد

m.purasadiyangmail.com