تماس با ما

سردبیر: دکتر زهره زرشناس

مدیر مسئول:دکتر مصطفی عاصی

کارشناس اجرایی: آمیتیس جوادشهیدی

آدرس:تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی 641

پست الکترونیک:

zabanshenakht97@gmail.com


CAPTCHA Image