درباره نشریه

مجوز شماره 100409/3 به تاریخ 8/5/91 کمیسیون نشریات وزارت علوم

دوفصلنـامه  علمی- پژوهشی زبانشناخت

پژوهشکده زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دو فصلنامه علمی – پژوهشی زبانشناخت را در زمینه زبان‌شناسی تاریخی و زبان‌شناسی همگانی منتشر می‌کند. از استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می‌شود مقاله‌های تألیفی خود را (حداکثر 15 ص) در زمینه‌های پیش‌گفته برای انتشار در این نشریه ارسال کنند.

شایان ذکر است که این دو فصلنامه مقاله در زمینة گویش و زمینه‌های غیر مرتبط با زبان‌شناسی تاریخی و زبان‌شناسی همگانی را نمی‌پذیرد.

اعضای هیئت تحریریه

1-      دکتر ژاله آموزگار- دانشگاه تهران(بازنشسته)- استاد رشته فرهنگ و زبانهای باستانی .

2-     ابوالقاسم اسماعیل پور- دانشگاه شهید بهشتی- استاد رشته فرهنگ و زبانهای باستانی.

3-     محمود جعفری دهقی- دانشگاه تهران- دانشیار رشته فرهنگ و زبانهای باستانی.

4-     حسن رضایی باغ بیدی- دانشگاه تهران- دانشیار رشته فرهنگ و زبانهای باستانی-

5-     زهره زرشناس- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- استاد رشته فرهنگ و زبانهای باستانی

6-     ویدا شقاقی- دانشگاه علامه طباطبائی- دانشیار رشته زبان­شناسی همگانی.

7-     احمد صفاری مقدم- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- دانشیار رشته زبان­شناسی همگانی.

8-     مصطفی عاصی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-استاد رشته زبان­شناسی همگانی.

9-      یحیی مدرسی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-استاد رشته زبان­شناسی همگانی .

10-  کتایون مزداپور-  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- استاد رشته فرهنگ و زبانهای باستانی.