بررسی ساخت‌هایِ مصدری در برخی گویش‌هایِ استان اصفهان

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

استاد‌یار فرهنگ و زبان بارستانی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در این مقاله، انواع ساختِ مصدری در تعدادی از گویش‌های استان اصفهان، که همگی از مجموعه گویش‌های مرکزی ایران‌اند، توصیف و بررسی شده است. در گویش‌های مورد بررسی، مجموعاًً چهار نوع ساخت مصدری وجود دارد که بجز یک مورد، که با ستاک حال شکل می‌گیرد، بقیه بر اساس ستاک گذشتة فعل ساخته می‌شوند. نکتة دیگر اینکه، در برخی از این گویش‌ها، دو یا حتی سه ساخت مصدری در کنار هم دیده می‌شود که یکی از آنها ساخت اصلی و غالب است و موارد دیگر، که کاربرد محدودتری دارند، ثانوی محسوب می‌شوند. در این تحقیق و بررسی مختصر، سعی بر این بوده تا گونه‌های ساخت مصدری، بافت‌هایی که در آن به کار می‌روند و همچنین منطقة رواج هر یک از ساخت‌های مصدری مشخص شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Infinitive Forms in Some Dialects of Isfahan Province

نویسنده [English]

  • Mohammad Mehdi Esmaaili
Assistant Professor, Department of Linguistics, Faculty of Foreign languages, Islamic Azad University, Tehran Branch
چکیده [English]

There are a number of infinitive forms in some Iranian dialects and patois of Isfahan Province, belonging to the Central dialects, i.e. Central Plateau Dialect (CPD) group or Median dialects by some western scholars. In this paper, which is mostly based on the author's fieldwork, an attempt is made to describe the structure of the infinitive in these dialects.There are four major types of infinitives that are formed by adding suffixes to the past stem and in one case, to the present stem. However, in most dialects there are two or three complementary types, one as verbal noun, and another as main verb usually used with modals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central dialects of Iran
  • infinitive
  • apocopated or short infinitive
  • modal verb
  • primary and secondary past stem