ضمایر سکایی (ختنی)

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 استاد فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی دکتری رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران، پژوهشگاه کعلوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

زبان سکایی (ختنی)، در مقایسه با دیگر زبان‌های ایرانی (اوستایی، فارسی باستان، پهلوی، و ...)، بسیار کمتر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته؛ به‌ویژه آنکه در زمینۀ مطالعات این زبان، مبحث ضمیر همواره در حاشیۀ مباحث اسم و صفت بوده و بدین سان مهجور مانده است. پژوهش حاضر مبتنی است بر مقولۀ ضمیر در زبان ختنی، شامل اقسام ضمیر و جدول‌های مربوط بدان، حالت‌ها و ویژگی‌های صرفی آن، و مقایسۀ آنها با ضمیر‌های زبان‌های ایرانی باستان، اوستایی، سنسکریت، فارسی باستان، سغدی و آسی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Khotanese Pronouns

نویسندگان [English]

  • Mahshid Mirfakhraie 1
  • Mohsen Mirzaie 2
1  Professor, Ancient Iranian languages and culture, Department of Linguistics, Institute for Humanities and Cultural Studies
2 Ph.D. graduate in Ancient Iranian languages and culture, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

In comparison with other Iranian languages (e.g. Avestan, Old Persian, Pahlavi, etc.), Khotanese language has received little attention and not many studies have been investigating it. Moreover, in the studies due on Khotanese language, the discussion on pronouns has always been in the margin of the discussion on nouns and adjectives, and has not received much attention. The present study focuses on pronouns in Khotanese language which includes different types of pronouns and the related tables, conjugational features and comparison of Khotanese with other languages, i.e. Old Persian, Avestan, Sanskrit, Sogdian and Ossetian

کلیدواژه‌ها [English]

  • : East Middle Iranian Languages
  • Khotanese
  • pronouns
  • types of pronouns
  • conjugational features