بررسی جامعه‌شناختی عبارات خطاب در فارسی گفتاری محاوره‌ای

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان شناسی، دانشگاه پیام نور

.

چکیده

شناخت این‌که افراد چگونه باب گفت‌وگو را باز می‌کنند یا چگونه همدیگر را خطاب می‌کنند موضوعی مهم در مطالعات جوامع به‌منظور ایجاد روابط اجتماعی بین افراد است. در این پژوهش رفتار خطاب در گونۀ گفتاری فارسی بررسی می‌شود. در این مطالعه، تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از 43 گویشور فارسی نشان داد که ده نوع اصطلاح خطاب در مکالمات روزمره استفاده می‌شود: اسامی شخصی، عناوین (القاب)، اسامی مذهبی، اصطلاحات شغلی، اصطلاحات روابط خویشاوندی، اصطلاحات احترام‌آمیز و رسمی، اصطلاحات صمیمانه و خودمانی، ضمایر شخصی، عبارات توصیفی و اصطلاحات صفر. هم‌چنین استعاره‌ها و تابوها نیز در داده‌ها بررسی و تحلیل می‌شوند. تحلیل آماری اصطلاحات خطاب نشان می‌دهند که اصطلاحات صمیمانه و خودمانی را افراد مذکر بیشتر به کار می‌برند و اصطلاحات روابط خویشاوندی با افزایش سن گویشوران کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Study of Address Terms in Spoken Colloquial Persian

نویسنده [English]

  • Reza Ahmadkhani
Assistant Professor, Department of Linguistics, Payam-e Noor University
چکیده [English]

To know how people open conversation and how they address each other is an important topic in studying language community to establish social relation among people. This article investigates addressing behavior in spoken variety of colloquial Persian. In this research, the analysis of the data from 43 Persian speakers show that 10 types of address terms are used in everyday conversations, namely, personal names, titles , religious terms, occupational terms, relative terms, honorifics and formal terms, intimate terms, personal pronouns, descriptive terms and zero ones. Also metaphors and taboos are investigated. Statistical analysis of address terms show that male speakers use intimate terms more  than female ones and usage of relative terms decreases with the increase in the age of speakers.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • : address term
  • social
  • intimacy
  • relatives
  • name
جهانگیری، نادر (1387). زبان، بازتاب زمان، فرهنگ و اندیشه، تهران: آگاه.
مدرسی، یحیی (1368). درآمدی بر جامعه‌شناسی زبان، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 
Afful, Joseph B. A. (2006). “Address Terms among University Students in Ghana: A Case Study”, Journal of Language and Intercultural Communication 6 (1).
Braun, F. (1988). Terms of Address: Problems of Patterns and Usage in Various Languages and Cultures, Amsterdam: Mouton de Gruyter.
Brown, Roger and Albert Gilman (1960). “The Pronouns of Power and Solidarity”, In: Sebeoki, Thomas A. (ed.): Style in Language, Cambridge: Cambridge University Press.
Brown, P. and S. Levinson (1987). Politeness: Some Universals in Language Usage, Cambridge: Cambridge University Press.
Hwang, S. J. (1991). “Terms of Address in Korean and American Cultures”, In: International Communication Studies, 2.
Kahari, G. P. (1990). The Rise of the Shona Novel, Gweru: Mambo Press.
Keshavarz, H.M. (1988). “Forms of Address in Post-Revolutionary Iranian Persian: A Sociolinguistic Analysis”, Language in Society, 17.
Knowles, M. and M. Rosamuond )2006(. Introducing Metaphor, New York: Routledge.
Kramer, Cheris. (1975). “Sex Differences in Address System”, Anthropological Linguistics, 17.
Leech, Geoffrey (1999): “The Distribution and Function of Vocatives in American and British English conversation”, In: Hasselgard, H. and S. Oksefjell, (eds.): Out of Corpora: Studies in Honor of Stig Johannson,Amsterdam:Rodopi.
Mehrotra, R. R. (1981). “Non-kin forms of address in Hindi”, International Journal of the Sociology, 32.
Oyetade, Solomon Oluwole (1995). “A Sociolinguistic Analysis of Address Forms in Yoruba”, Language in Society, 24.
Reischild, V. R. (1998). “Lebanese Arabic Reverse Role Vocatives”, Anthropological Linguistics, Vol. 40.
Trudgill, Peter. (2000). Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society, London: Penguin.
Wales, K. (1983). “Thou and You in Early modern English, Brown and Gilman Re-Appraised”, Studia Linguistic, 37 (2).
Wardhaugh, Ronald (2006). An Introduction to Sociolinguistics, Oxford: Oxford University Press.