روایت ایتهوتر دست‌نویس نویافتۀ کتاب‌خانۀ ملی و چاپ ماریو ویتالونه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.

چکیده

روایت ایتهوتر واپسین روایت ایرانی است که زرتشتیان ایران در سدۀ 12ی، در پاسخ به هفتاد و هشت پرسش فقهی پارسیان، روانۀ هند ساختند. در 1996م، ماریو ویتالونه این روایت را بر اساس سه دست‌نویس در ناپل ایتالیا منتشر کرد. به‌تازگی دست‌نویس کهن‌تری، مورخ 1152ی، در کتاب‌خانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران فهرست شد که معرفی و سنجش آن دست‌‌نویس با متن چاپ ویتالونه و تصحیح مجدد چاپ مذکور موضوع این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Ithoter Revayat: comparison of a recently discovered manuscript in the National Library of I.R. Iran with Mario Vitalone’s edition.

نویسنده [English]

  • hamidreza dalvand
چکیده [English]

The Ithoter Revayat is the last zartoshti revayat. It was sent to India by the Iranian Zoroastrians ,in the 12th Y. century ,in reply of seventy eight jurisprudential  questions of Parsis. In 1996 based on three manuscripts, Mario Vitalone has published it in Napoli, Italy. Recently, an old manuscript, dated 1152, listed in the National Library of I.R. Iran .
 Introducing the National Library manuscript and compar with the Vitalone's printed text is the subject of this article

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zoroastrian Revayats / Ithoter Revayat / manuscripts / National Library of I.R. Iran /Mario Vitalone
دالوند، حمیدرضا (1391). «بررسی متون فارسی زرتشتی»، پایان‌نامۀ دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
شهمردان، رشید (1363). تاریخ زرتشتیان فرزانگان زرتشتی، تهران: فروهر.
نسخۀ خطی ش 17646-5 کتاب‌خانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران.
 
Dhabhar, Bamanji Nasarvanji (1923a). Descriptive catalogue of some Manuscripts bearing on Zoroastrianism and pertaining to the Different collections in the Mulla Feroze library, Bombay.
Dhabhar, Bamanji Nasarvanji (1923b). The K.R cama oriental Institute catalogue, Bombay.
Hodivala,Shahpurshah Hormasji (1920). Studies in Parsi History, Bombay.
katrak, jamshed cawaji (1941). Oriental treasures, Bombay.
Sarfarāz, khān Bahādur sheikh abil- kādir (1935). Descriptive catalogue of the Arabic, persion and Urdu Manuseripts in the library of the university of Bombay, Bombay.
Vitalone,Mario (1987). The Persian Revāyats: A Bibliographic reconnaissance , Napoli.
Vitalone,Mario (1996). The Persian revāyat ”Ithoter“ Zoroastrian rituals in the eighteenth century, Napoli .