بررسی دو دهه همایش در زبان‌شناسی ایران؛ یک مطالعۀ علم‌سنجی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه‌ پیام نور

.

چکیده

علم‌سنجی حوزه‌ای است که به سنجش شاخص‌های کمّی مؤثر در نشر علوم می‌پردازد. در پژوهش حاضر، 411 مقالۀ ارائه‌شده در 8 همایش زبان‌شناسی ایران از سال 1369 تا 1391 با توجه به هفت شاخص علم‌سنجی بررسی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که فراوانی مقالات در زیرشاخۀ نحو بیش از سایر زیرشاخه‌‌های زبان‌شناسی است و دو زیرشاخۀ تحلیل‌ گفتمان و ساخت‌واژه در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. از میان 70 دانشگاه و مرکز علمیِ شرکت کننده در همایش‌های مورد مطالعه، دانشجویان و اعضای هیئت علمیِ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی بیش‌ترین سهم را در ارائۀ مقالات داشته‌اند. از مجموع مقالاتِ ارائه‌شده، 202 مقاله به زبان یا گویشی خاص پرداخته است و زبان فارسی با 152 مقاله رتبۀ نخست را به خود اختصاص داده است. هم‌چنین گرایش به کار گروهی در انجام دادن پژوهش و تألیف مقاله، سهم زنان در ارائۀ مقالات، میانگین طول عنوان مقالات و نیز استناد به منابع در طول زمان افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two decades of Conferences in Iranian Linguistics; A Scientometric Study

نویسنده [English]

  • Ali Reza Gholi Famian
Assistant Professor, Department of Linguistics and Foreign Languages, Payam-e Noor University
چکیده [English]

Scientometrics is a field of study that analyzes the quantitative parameters involved in science publication and expansion. Taking seven scientometric parameters into account, the present paper investigates 411 articles presented in eight linguistic conferences held in Iran between 1991 and 2013. The findings indicate that the frequency of syntax is higher than other sub-fields of linguistics followed respectively by discourse analysis and morphology. Among 70 universities participating in the eight conferences under study, the students and members of faculty in Allame Tabataba’i University have been the most active scholars. Likewise, 202 articles dealt with a special language or dialect and with 152 counts, Persian has been the most frequent language. The results show that the tendency towards the group work in research and article writing, the number of female article writers, the average of length of article titles, and the frequency of citation have increased throughout the time.        

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics
  • conference
  • Linguistics
  • article
  • article title
  • citation
جواندل صومعه‌سرایی، نرجس (1373). چکیدۀ پایان‌نامه‌های زبان‌شناسی 1345 تا 1372، تهران: کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران.
چاوشی نجف‌آبادی، زهرا، احمد شعبانی (1388).«بررسی مفاهیم، تعاریف و کارکردهای تحلیل استنادی در حوزۀ علم‌سنجی»، فصلنامۀ دانش‌سنجی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات)، س 2، ش 4.
حسن‌زاده اسفنجانی، حافظ محمد، علی ولی‌نژادی، مجید نقی‌پور، پریسا فرشید، اصغر بختیارزاده، حمید بورقی (1389). «بررسی تحلیلی تولیدات علمی ایران در حوزۀ پزشکی به روش علم‌سنجی از طریق پایگاه استنادی Web of Science طی 30 سال (2007-1978)»، مجلۀ علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 20، ش 3.
دبیرمقدم، محمد (1372). مجموعه مقالات نخستین کنفرانس زبانشناسی نظری و کاربردی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
دبیرمقدم، محمد (1391). مجموعه مقالات هشتمین همایش زبان‌شناسی ایران، (2 ج)، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
دبیرمقدم، محمد، مصطفی عاصی، ارسلان گلفام، یحیی مدرسی (1386). مجموعه مقالات هفتمین همایش زبان‌شناسی ایران (2 ج)، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
دبیرمقدم، محمد و ابراهیم کاظمی (1382). مجموعه مقاله‌های پنجمین کنفرانس زبانشناسی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 شرق، علی و دیگران (1390). «بررسی حضور علوم اعصاب ایران در پایگاهISIبر اساس شاخص‌های علم‌سنجی»، مدیریت سلامت، س 14، ش 44.
عبدالمجید، امیرحسین (1386). «تحلیل استنادی: تعاریف و کاربردها»، فصلنامۀ علوم و فناوری اطلاعات، س 22، ش 3.
مدرسی، یحیی، محمد دبیرمقدم (1376). مجموعه مقاله‌های سومین کنفرانس زبان‌شناسی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
میرعمادی، سید علی (1373). مجموعه مقالات دومین کنفرانس زبانشناسی نظری و کاربردی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
ناصح، محمدامین (1386). چکیدۀ پایان‌نامه‌های حوزه زبان و زبانشناسی دانشگاه‌های دولتی و آزاد  کشور دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری (1333-1385)، ناظر علمی: محمد دبیرمقدم، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 
Abolghassemi Fakhree, M & A. Jouyban. (2011). “Scientometric analysis of the major Iranian medical universities”, Scientometrics, Vol. 87, Issue 1.
Barrios, M., A. Villarroya, A. Borrego. (2013).” Scientific production in psychology: a gender analysis”, Scientometrics 95.
Isfandyari-Moghaddam, A., M. Hasanzadeh, Z. Ghayoori. (2012). “A study of factors affecting research productivity of Iranian women in ISI”, Scientometrics, Vol. 91, Issue 1.
Nederhof, A. J., M. Luwel, H. F. Moed. (2001). :Assessing the quality of scholarly journals in linguistics:An alternative to citation-based journal impact factors”, Scientometrics, Vol. 51, Issue 1.
Voβ, S., X. Zhao (2005). “Some Steps towards a scientometric analysis of publications in machine translation”, Proceedings of the 23rdIASTED International Multi-Conference Artificial Inteligence and Applications, February 14-16, 2005, Innsbruck, Austria.