بررسی نقش‌‍‌نماهای کلامی فارسی در مکالمات دوزبانه‌‍‌های ارمنی ـ فارسی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان‌شناسی و زبان‌‌های خارجی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه پیام نور

.

چکیده

یکی از ویژگی‌‍‌های بارز دوزبانه‌‍‌های ارمنی ـ فارسی ایران، در مکالمات ارمنی، استفاده از نقش‌‍‌نماهای کلامی فارسی به جای معادل ارمنی آن‌‍‌هاست. در این مقاله، ضمن بررسی این نقش‌‍‌نماها و مقایسۀ آن‌ها با معادل ارمنی، نقش این عناصر و جای‌گاه آن‌‍‌ها توصیف و هم‌چنین علل استفاده از این نقش‌‍‌نماها به جای معادل ارمنی آن‌‍‌ها بررسی می‌‍‌شود. این پژوهش بر اساس ضبط 10 ساعت از مکالمات ارامنه در دو بافت مدرسه و قهوه‌‍‌سرا صورت گرفته است. نتایج به دست آمده از تحلیل داده‌‍‌ها بدین صورت است که نقش‌‍‌نماهای کلامی خب، بابا/آقا، به ‌‍‌هر حال، یعنی، حالا، ولی، بالأخره، اصلاً، واقعاً، کلاً و خداییش از جمله نقش‌‍‌نماهایی است که در مکالمات ارامنه استفاده می‌‍‌شود و علل استفاده از این نقش‌‍‌نماها به ‌‍‌جای معادل ارمنی آن‌‍‌ها مواردی چون چندنقشی بودن، نبود معادل در زبان ارمنی، ساده بودن نقش‌‍‌نماهای کلامی فارسی و برجستگی آن‌هاست.[i][i]. از جناب آقای دکتریحیی مدرسی و سرکار خانم دکترامیلیا نرسیسیانس برای مشاوره‌‍‌ها و ارائۀ نظریات موثرشان سپاس‌گزاریم. هم‌چنین از آقایان رومیک باقداساریان، الکساندر آوانسیان و طاده ظهرابیان برای همکاری مؤثرشان در گردآوری و ترجمۀ مکالمات قدردانی می‌‍‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Persian Multifunctional Discourse Markers in Armenian – Persian Bilinguals

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghiasian 1
  • Hakimeh Rezaei 2
1 Corresponding Author: Assistant Professor, Department of Linguistics and Foreign Language, Payam-e Noor University
2 MA, Department of Linguistics and Foreign Languages, Payam-e Noor University
چکیده [English]

One of the most striking characteristics of Armenian-Persian bilinguals in their Armenian language conversations in Iran, is the use of Persian discourse markers instead of Armenian equivalents. This study gauges the extent to which Persian discourse markers are used as multifunctional by Armenian- Persian bilinguals, their function and position in a clause as well as reasons for this substitution based on 10 hours of recorded informal Armenian conversations. The results show that xob, baba/aqa, be har hal, yani, hala, vali, belakhareh, aslant, vaqean, kollan and khodaees are among the discourse markers used by Armenians.  Lack of Armenian equivalent, the multifunctional nature, saliency in content or suprasegmental features and simple structure in some Persian discourse markers are the main reason for their selection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discourse markers
  • bilingualism
  • code mixing
  • Armenian language
  • Persian language
انصاری‌‍‌فر، اسماعیل (1381). «توصیف برخی از نقش‌‍‌نماهای گفتمان در زبان فارسی»، پایان‌‍‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
بهرامی، علی (1362). «نشانگرهای کلام در انگلیسی و تأثیر آن بر درک مطالب در دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه»، پایان‌‍‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
تاکی، گیتی (1388). «نقش‌‍‌نماهای گفتمان‌‍‌های استدلالی در زبان فارسی»، پایان‌‍‌نامۀ دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
صابری کرهرودی، رضا (1388). «بررسی نقش‌‍‌نمای گفتمان پس در زبان فارسی»، پایان‌‍‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه کردستان.
غیاثیان، مریم السادات و رضایی، حکیمه (1391). «بررسی پدیدۀ رمزگردانی در میان دوزبانه‌‍‌های
ارمنی ـ فارسی تهران»، ارائه شده در همایش ملی دوزبانگی:چالش‌ها و راهکارها، شازند.
فخام‌‍‌زاده، پروانه (1374-1375). «نقش‌‍‌نماهای کلامی در زبان فارسی و انگلیسی بر مبنای کتاب انسجام در زبان انگلیسی اثر هلیدی و حسن 1976»، پایان‌‍‌نامۀ کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انشانی و مطالعات فرهنگی.
فخام‌‍‌زاده، پروانه (1377). «ترجمۀ نقش‌‍‌نمای کلامی oh از انگلیسی به فارسی- بحثی در سخن‌‍‌کاوی»، ارائه شده در سومین کنفرانس بررسی مسائل ترجمه، تبریز.
گله‌‍‌دار، منیژه (1378). «بررسی نشانه‌‍‌های کلامی در زبان فارسی گفتار و نقش آن‌‍‌ها در درک مطالب شنیداری زبان آموزان غیرفارسی زبان غیرایرانی»، پایان‌‍‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
مدرسی، یحیی (1387). جامعه‌شناسی زبان، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مقدم‌‍‌کیا، رضا (1384). «بعد، نقش‌‍‌نمای گفتمان در زبان فارسی»، نامۀ فرهنگستان، 23.
نصر آزادانی، امراله (1387). بررسی زبان‌شناختی عناصر انسجام در فارسی از دیدگاه تحلیل کلام بر مبنای متون داستانی»، پایان‌‍‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
 
Brinton, Laurel )1996(. Pragmatic Markers in English: Grammaticalization and Discourse Functionas, Berlin/New York: Mouton de Gruyter.
Dun-Tragut, Jasmine. (2009). Armenian, Amsterdum: John Benjamins.
Fraser, Bruce (1999). “What are Discourse Markers”, Journal of Pragmatics 31.
Goss, Emily L. & Salmons, Joseph C. (2000). “The evolution of a Bilingual Discourse Marking System Modal particles and English markers in German-American dialects”, International Journal of Bilingualism, vol. 4, no. 4.
Hlavac, Jim (2006). “Bilingual discourse markers: Evidence from Croatian–English code-switching”, Journal of pragmatics 38.
Labov, William & Fanshel, David (1977). Therapeutic Discourse, New York: Academic Press.
Levinson, Stephen (1983). Pragmatics, Cambridge: Cambridge University Press.
Matei, Măadaălina (2010). “Discourse Markers as Functional Elements”, Transilvania University of Brasov, Series IV: Philology and Cultural Studies, vol. 3.
Rooij, Vincent de. A (2000). “French Discourse Markers in Shaba Swahili Conversations”, International  Journal of Bilingualism, vol. 4, no. 4.
Schiffrin, Deborah (1987). Discourse Markers, Cambridge: Cambridge University
Schourup, Lawrence (1999). “Discourse Markers”, Lingua, 1999, 107.
Torres, Lourdes & Potowski, Kim (2008). “A Comparative Study of Bilingual Discourse Markers in Chicago Mexican, Puetro Rican and MexiRican Spanish”, international journal of bilingualism, vol. 12, no. 4.
Van Dulm, Ondene ( 2007). The Grammar of  English - Afrikaans Code switching: A Feature Checking Account, Utrecht: LOT.