نقش اضطراب در بکارگیری راهبردهای یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم با توجه به نقش واسطه‌ای هوش شناختی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی/پژوهشکده خانواده/ دانشگاه شهید بهشتی

2 زبانشناسی دانشکده ادبیات/ دانشگاه شهید بهشتی

3 آموزش زبان فارسی/دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) / قزوین

4 دانشگاه شهید بهشتی تهران

.

چکیده

 برای بررسی نقش اضطراب در بکارگیری راهبردهای یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم با توجه به نقش واسطه‌ای هوش شناختی،80 زبان آموز غیرایرانی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین­المللی امام خمینی با تکمیل 3 پرسشنامه­ی راهبردهای خودانگیخته، اضطراب و همچنین هوش شناختی در این مطالعه شرکت کردند. نتایج تحلیل داده­ها با روش­های آماری نشان داد که اضطراب در میزان بکارگیری راهبردهای یادگیری و عملکرد هوش شناختی نقش دارد. نتایج نشان داد نقش اضطراب بر راهبردهای یادگیری بدون واسطه و باواسطه­ی عملکرد هوش شناختی می­باشد، به گونه­ای که  هرچه میزان اضطراب افزایش یابد، میزان بکارگیری راهبرد یادگیری کمتر می شود. همچنین اضطراب با هوش شناختی رابطه­ی معنادار معکوسی دارد. هرچه میزان اضطراب بالاتر باشد، میزان عملکرد افراد در هوش شناختی کاهش می­یابد. بعلاوه نتایج نشان داد که عملکرد هوش شناختی بر میزان بکارگیری راهبرد یادگیری اثر مستقیم دارد، به شکلی که با افزایش عملکرد هوش شناختی مقدار بکارگیری راهبرد یادگیری افزایش یافت. بر اساس نتایج یافته­ها، بکارگیری راهبرد یادگیری غیر از اینکه تحت تاثیر مولفه های هوشی افراد قرار دارد، مولفه­های دیگر روانشناختی مانند اضطراب نیز می­تواند در میزان بکارگیری این راهبردها نقش مخربی حتی بیش از هوش شناختی نشان دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of anxiety in using learning strategies of Persian as a second language In regard to the mediating role of cognitive intelligence

نویسندگان [English]

 • Mansoureh Sadat Sadeghi 1
 • Mahinnaz Mirdehghan 2
 • Amirreza Vakilifard 3
 • Mahdiye Ghanaat 4
چکیده [English]

The present research is aimed to examine the role of anxiety in using learning strategies of Persian as a second languagein regard to the mediating role of cognitive intelligence.The study corpus includes 80 non-Iranian Persian learners of Imam Khomeini International University who have participated by filled out the 3 research questionnaires including Motivational strategies for learning questioner, anxiety and Cognitive Intelligence tests.The data analysis illustrates the role of anxiety in learning strategies, in both with and without its mediating role of cognitive intelligence operation.This role acts in such a way that by increasing the extent of anxiety, the level of strategy learning will be reduced. Increase in anxiety also results in the reduction of the cognitive intelligence of operation; i.e. anxiety reveals a meaningful inverse relation with the cognitive intelligence. The more increasing anxiety is associated to the more decrease in personal efficiency in the cognitive intelligence. Moreover the conclusions revealed that cognitive intelligence operation have a direct effect on application level of learning strategy in such a manner that by increasing in cognitive intelligence operation, the extent of the learning strategy application will be expanded. The results of this conclusion pointed out that not only learning strategy is under the effect of personal intelligence components but also the other psychological component such as anxiety could act as a destructive role even more than the cognitive intelligence at the level of application of these strategies. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • : anxity second language
 • learning strategies
 • Cognitive inteligence
 • Persian language
حیدری کایدان، ژیلا، و آذری، مهران (1389). رابطه هوش هیجانی و راهبردهای زبان انگلیسی با مهارت زبان انگلیسی در دانشجویان. یافته های روانشناسی. 116-97.
کساییان، زهره و کساییان، ناهید (1389). بررسی ارتباط دانش زبانی با هوش و خلاقیت در یادگیری زبان خارجی. نشریه ادب و زبان، 27(24): 84-71.
Aida, Y. (1994). Examination of Horowitz, Horowitz, and Cope’s construct of foreign language anxiety: The case of students of Japanese. The Modern Language Journal, 78 (2), 155-168.
Cattel, R. B. & Butcher, H. (1968).The predication of Achievement & Creativity. New York, Irvinyton publishers.
Faerch & G. Kasper (Eds.) (1980), Strategies in Interlanguage Communication (pp. 61-74). London: Longman.
 
Good, T., & Brophy, J. (1995). Contemporary educational psychology (5th Ed). New York: Harper Collins.
 
Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, Jo Ann. (1986).Foreign language classroomanxiety. The Modern Language Journal, 70 (2), 125-132.
Horwitz, E. K. (1986). Preliminary evidence for the reliability and validity of a foreignlanguage anxiety scale. TESOL Quarterly, 20 (3), 559-562.
Hill, K. T. (1984). Debilitation motivation and testing. New York: Academic Press.
MacIntyre,P.D(1999),language anxiety: A review of research for language teachers. In: Affect in foreign language and second language learning: A practical Guide to creating a low-Anxiety classroom Atmosphere, McGraw-Hill, boston, MA
MacIntyre, P. D., & Gardner, R. C. (1994).The subtle effects oflanguage anxiety on cognitive processing in the secondlanguage.Language Learning, 44, 283-305.
      MacDonald, A. (2001). The Prevalence and Effects of Test Anxiety in School Children. Educational Psychology. 21 (1), 89- 101.
        Marnat, G.G. (1990). Handbook of Psychological Assessment. U.S.A: John Wiley & Sons.
Mingyuan, Zh. (2010). Language learning strategies and English language proficiency: An investigation of chineses ESL students at NUS, The Internet TESL Journal for teachers of English as a second language Vol.XVI, No.4
 
Pappamihiel, N. E. (2002). English as a second language student sand English language anxiety: Issues in the mainstream classroom. Research in the Teaching of English, 36, 327-355.
Rubin, J (1981). Study of cognitive processes in second language learning, AppliedLinguistics,
11, 117-131
 
        Sadock, B.J., Sadock, V. A. (2003). Anxiety Disorders. Synopsis of Psychiatry. Philadelphia: Lippinctt William and Wilknis, p.609.
         Sarason, I. G. (1975). Anxiety and self-preoccupation. In I. G. Sarason & C. D.  Spielberger (eds.), Stress and Anxiety, Vol.2. New York: Hemisphere/Hastead.
Sieber, J. E. (1980). Defining Test Anxiety: Problems and Approaches. Test Anxiety: Theory, Research, and Application, pp. 15-40. Edited by Sarason, I.G. Hillsdale, N.J. USA. Lawrence ErlbaumYing-Chan,L. (2009). Language learning strategy use and English proficiency of university freshmen in Taiwan, TESOL Quarterly, 43 (2): 225-280.
n>
 
دوره 7، شماره 13
اردیبهشت 1395
صفحه 131-149
 • تاریخ دریافت: 22 فروردین 1395
 • تاریخ بازنگری: 25 اردیبهشت 1395
 • تاریخ پذیرش: 09 خرداد 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 30 شهریور 1395