سبک‌های غالب یادگیری ادراکی زبان‌آموزان فارسی در کشورهای غیرفارسی‌زبان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

زبان‌‌آموزان بسته به پیشینة زبانی، فرهنگی، بازه‌ی سنی و جنسیت سبک‌های ‌‌یادگیری متفاوت دارند. با وجود آنکه سبک‌های ‌‌یادگیری یکی از رایج ترین موضوعات مورد بحث در زمینه ی یادگیری زبان‌های ‌‌خارجی است، در زمینه ی یادگیری زبان فارسی در کشور‌های ‌‌گوناگون تاکنون مطالعه ای صورت نگرفته است. پژوهش حاضر به بررسی سبک‌های ‌‌غالب یادگیری ادراکی 97 فارسی آموز می پردازد که در 40 کشور خارجی، زبان فارسی آموخته اند. ابزار پژوهش در اینمطالعه ‌‌ی پیمایشی که از نوع توصیفی ـ تحلیلی است، پرسشنامه سبک‌های ‌‌غالب یادگیری ادراکی رید (1997) می باشد. برای پاسخ پرسش‌های ‌‌پژوهش از جمله چگونگی پروفایل سبک‌های ‌‌یادگیری فارسی آموزان در محیط یادگیری زبان خارجی، تفاوت سبک‌های ‌‌یادگیری آنان بر حسب مقطع تحصیلی، منطقه جغرافیایی، جنسیت و سن، از آزمون‌های ‌‌گوناگون آماری بهره گرفته شد. برای مقایسه‌‌ میانگین نمرات بر حسب گروه‌‌های مختلف (جنسیت، سن و ...) از آزمون‌‌های تی ‌‌مستقل و آنالیز واریانس و برای مقایسه اولویت‌‌بندی سبک‌‌ها از آزمون‌‌های من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. نتایج آزمون.های تی مستقل و من ویتنی میان میانگین نمرات و اولویت‌بندی سبک‌های ‌‌مختلف یادگیری در دو گروه زنان و مردان و نیز آزمون‌های ‌‌کروسکال والیس میان میانگین نمرات و اولویت‌بندی سبک‌های ‌‌مختلف یادگیری در بازه‌های ‌‌مختلف سنی اختلاف آماری معنی داری را نشان ندادند. از حیث مناطق جغرافیایی نیز تنها از نظر نمره ی سبک‌های ‌‌بساوشی و گروهی بین آسیایی ها و اروپایی ها اختلاف آماری معنی داری وجود داشت. همچنین میانگین نمره و اولویت دهی سبک انفرادی در مقاطع مختلف تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) اختلاف آماری معنی داری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perceptual Learning Style Preferences: A Study on Adult Learners of Persian as a Foreign Language

نویسنده [English]

  • Amirreza Vakilifard
IKIU
چکیده [English]

Depending on language background, culture, age range and gender, language learners adopt different learning styles. Although learning styles is one of the well-studied topics in the field of foreign language learning, to our knowledge, no study has explored this topic in the context of learners of Persian as a foreign language. This study aimed to investigate the perceptual learning style preferences of 97 learners of Persian who had acquired Persian in 40 different countries. In this cross-sectional survey study, Reid’s (1997) Perceptual Learning Style Preferences Questionnaire was used for data collection. A variety of statistical tests were used to answer the research questions which related to the learning style profiles of learners of Persian as a foreign language and the learning style differences in terms of level of education, geographic location, gender and age. Results of independent samples t-test and Mann-Whitney test did not show a statistically significant difference between the average scores and learning style preferences of men and women. Kruksal-Wallis test did not indicate a significant difference between the scores and learning style preferences of different age ranges. As for geographicregion, there was a statistically significant difference between Asians and Europeans only in terms of group and haptic style scores. Theaverage scores and individual style preferences differed significantly among subjects who were at different levels of education (bachelor’s, master’s and PhD).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceptual Learning Style
  • Learners of Persian
  • Foreign Language
  • Nationality
  • Gender
  • Age
  • Level of education
افتخاری، فرنگیس (1379) رابطه بین سبک شناختی وابسته به زمینه و نابسته به زمینه و عملکرد در انواع آزمون های پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر و دختر پایه سوم راهنمایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران
فاطمی حسینی، آذر و پیشقدم، رضا (1387). تأثیر فرهنگ در سبک‌های ‌‌غالب یادگیری ادراکی، جستارهای ادبی، سال 41، شماره 161، ص ص. 59-73.
نجاتی، رضا و برزآبادی فراهانی، داود (1386) . "ارزیابی روایی سازه و پایایی ابزارهای سنجش سبک‌های ‌‌یادگیری زبان انگلیسی." پژوهش ادبیات معاصر جهان .42: 16، ص.105 تا 120.
 
Ahmad, A. (2011). Language Learning Style Preferences of Low English Proficiency (LEP) Students in a Tertiary Institution, Malaysian Journal of ELT Research, Vol. 7 (2), 33-62.
Ashikin Zakaria, Z. (2006). Learning Style Preference of English Language Learners in a Secondary School. The Science and Art of Language in Teaching International Conference.
Atkinson, S. (1998). Cognitive style in the context of design and technology work. Educational Psychology, 18(2), 183-194.
Baily, P., Onwuegbuzie, A. J., & Daley, C. E. (2000). Using learning styles to predict foreign language achievement at the college level. System, 28, 115-133.
Bidabadi, F.S., &Yamat, H. (2010).Learning style preferences by Iranian EFL freshmen university students.Social and Behavioral Sciences, 7, 219-226.
Brown,H.D. (2000). Principles of language learning and teaching (4th ed.). A. W. Longman, Inc.
Cassidy, S. (2004). Learning Styles: An overview of theories, models, and measures. Educational Psychology, 24 (4), 419-444.
Cavanaugh, D. (2002). Hemispheric preference. New York: Cambridge University Press.
Dörnyei, Z. (2005). The psychology of the language learner: Individual differences in second language acquisition. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Dunn, R., Dunn, K. & Price, G. E. (1989). Learning Styles Inventory. Lawrence, KS: Price Systems.
Fatemi Hosseini, A. and Pishghadam, R. (2008).The Effects of culture on perceptual language learning styles. Journal of Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, 144, 60-74.
Fleming, N.D. (2001). Teaching and learning styles: VARK strategies. Christchurch, New Zeland: N.D. Fleming.
Harmer, J. (2002). The Practice of English Language Teaching. Pearson: Longman.
Hyland, K. (1994). The Learning Styles of Japanese Students. JALTJournal, 16 (1), 55-74.
Khamkhien, A. (2012). Demystifying Thai EFL Learners’ Perceptual Learning Style Preferences.The Southeast Asian Journal of English Language Studies, 18(1): 61 – 74.
Kolb, D. (1976). The learning style inventory: Self-scoring test and Interpretation. Boston, MA: McBer.
Kolb, D. (1985). Learning style inventory (rev. ed.). Boston, MA: McBer.
Leino, A. and J. Leino 1990.Oppimistyyli.Teoriaajakäytäntöä.Helsinki: Kirjayhtymä. NCC: National Core Curriculum for Basic Education 2004.
Nilson, L. B. (2010). Teaching at Its Best: A Research-Based Resource for College Instructors, 3rd Edition. San Francisco: Jossey-Bass
O’Brien, L., (1990). Learning Channel Preference Checklist (LCPC). Specific diagnostic.
Obralic, N. & Akbarov. A. (2012). Students Prefrence on Perceptual Learning Style. Acta Didactica Napocensia, 5(3), 31-42.
Oxford, R.L. 2003. Language learning styles and strategies: An overview. GALA, 1-25.
Oxford, RL. (1993). Style analysis survey. Tuscaloosa, AL: University of Alabama.
Peacock, M. 2001. Match or mismatch? Learning styles and teaching styles in EFL. International journal of Applied Linguistics 11 (1), 1-20.
Pourhossein Gilakjani, A. (2012). Visual, Auditory, Kinaesthetic Learning Styles and Their Impacts on English Language Teaching. Journal of Studies in Education. 2 (1), 104-113.
Pritchard, A. (2005). Ways of learning: Learning theories and learning styles in the classroom. Great Britain: David Fulton Publishers.
Reid, J.M. (1987). The learning style preferences of ESL students. TESOL Quarterly, 21(1), 87-111.
Reid, J.M. (1995). Learning styles in the ESL/EFL classroom. Boston: Heinle & Heinle.
Riazi, A. M. & Mansoorian, M. A. (2008).Learning Style Preferences among Iranian Male and Female EFL Students, The Iranian EFL Journal, 2, 88-100.
Riechmann, S., & Grasha, A. (1974). Construct Validity of the Student Learning Style Scales Instrument. Journal of Psychology, 87, 213-223.
Sabatova, Jarmila. (2008). Learning styles in ELT. Diploma Unpublished Thesis. Brno. Masaryk University Brno.
Slack, N. & Norwich, B. (2007). Evaluating the reliability and validity of a learning styles inventory: A classroom-based study. Educational Research, 49(1), 51–63.
Strategies English Language Teaching, Canadian Center of Science and Education. 5 (9), 138 -143.
Wesely, P. M. (2012). Learner attitudes, perceptions, and belief in language learning. Foreign Language Annals, 45(1), 98-117.
Wintergerst, A. De Capua, A., Marilyn A. Verna (2002). An Analysis of One Learning StylesInstrument for Language Students. TESL Canada Journal. 20(1), 16-37.
Zokaee, S., Zaferanieh, E. & Naseri, M. (2012). On the Impacts of Perceptual Learning Style and Gender on Iranian Undergraduate EFL Learners’ Choice of Vocabulary Learning