ساختار افعال‌ سببی ‌تالشی از چشم انداز زبانشناسی تاریخی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 ستاد فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، (نویسندۀ مسئول)

چکیده

افعال‌ سببی در زبان ‌تالشی در اشکال ‌گوناگون پدیدار می‌شوند‌. برخی‌ از این افعال ‌تنها دارای ‌گردش ‌واکه‌ای هستند اما گروهی ‌دیگر که در این پژوهش ‌مورد بررسی‌ قرارگرفته‌اند، جدای‌ از گردش واکه‌ای،پسوندهایی‌ همچون_nəste, _āvnəste_āvniye, _āvəndeمی‌‌‌گیرند. این دسته از افعال‌زبان تالشی را می‌توان برمبنای قواعد آواییِ افعالِ سببی در زبان‌های ایرانی ‌باستان، در ‌دو گروه بخش نمود. در این[1] مقاله تلاش ما بر این خواهد بود که اجزای سازندۀستاک‌هایحالِ سببیِزبان تالشی را با نگاه به زبان‌های ایرانی باستان و میانه توجیه کنیم. همچنین‌ پیشینه‌ای ‌تاریخی برای پسوندهای‌ مصدر‌ساز این ‌افعال (əste_(_de, _iye,بدست دهیم. در ادامه دگرگونی‌های ‌آوایی ‌از جمله‌ تبدیل همخوانm >v در افعالی‌ که دارای ‌پسوند_ām(ə)nو_āv(ə)nهستند مورد مطالعه‌ قرار می‌گیرد.همگی ‌تحلیل‌ها در این ‌مقاله ‌برمبنای ‌دانش ‌زبانشناسی ‌تاریخی‌خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • zohre zarshenas 1
  • nima asefi 2
1 .
چکیده [English]

.

آصفی، نیما (1397). مقایسۀ تاریخی-تطبیقی نظام واجی گویش تالشی و منابع برجای مانده از گویش آذری‌کهن،
پایان نامۀ کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ابوالقاسمی،محسن(1393).دستورتاریخیزبانفارسی،تهران:سمت.
حسن‌دوست،محمد (1389).فرهنگتطبیقی _ موضوعیزبا‌‌‌‌ن‌هاوگویش‌هایایرانی ‌نو،تهران:فرهنگستانزبانوادبفارسی.
حسن‌دوست،محمد(1393).فرهنگریشه‌شناختیزبانفارسی،تهران:فرهنگستانزبانوادبفارسی.                                       رضائی باغ بیدی،حسن(۱۳۸۱). راهنمای زبان پارتی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
رضایتی کیشهخاله،محرم (1385) «مصدر و ساخت آن در گویش تالشی»،ویژه نامۀ فرهنگستان،دورۀ سوم شماره اول ودوم .
سبزعلیپور،جهاندوست(1391).تاتی تالشی گیلکی، رشت: انتشارات دانشگاه گیلان.                    .کلنز،ژان(1394). فهرست فعل‌های اوستایی،ترجمه مرادیان، بهمن‌وکرمی، محبوبه،تهران:انتشارات فروهر.
یارشاطر، احسان (1371).«آذری»،زبان فارسی در آذربایجان، بنیاد موقوفات دکتر افشار.
 
منابع غیر فارسی:
-Henning, w, b. (1933). Das Verbum des Mittelpersischen der Turfantexte, ZII 9.
-Jackson.a.v.w.(1982). An Avesta Grammer,Stuttgart.