تأثیر جنسیت بر بازنمود زبانی نگرش جامعه‌ی فارسی زبان به خارجی‌ها

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهشکده‌ی زبان‌شناسی / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی / تهران

2 استاد پژوهشکده زبان‌شناسی/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/تهران

3 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی بازنمود زبانی نگرش جامعه‌ی فارسی زبان به مقوله‌ی خارجیو تأثیر متغییر اجتماعی جنسیت بر این بازنمود است. این پژوهش در چارچوب نظری زبان‌شناسی اجتماعی-شناختی انجام می‌گیرد و مبتنی است بر تحلیل کمی داده‌های به دست آمده از شیوه‌ی پیمایشی به وسیله‌ی پرسش‌نامه از یک سو و مقایسه‌ی این یافته‌ها با داده‌های به دست آمده از تحلیل کیفی که خود بر مبنای گفتگو بنا شده‌اند. در این پژوهش در مجموع 412 نسخه پرسش‌نامه به شیوه‌های مذکور جمع‌آوری شده و با استفاده از آزمون‌های آماری (شامل آزمون تی تک‌متغیره و آزمون تی دو متغیر مستقل) به این نتیجه رسیده‌ایم که به طور کلی بازنمودهای زبانی نشان می‌دهند نگرش چندان مثبتی در جامعه‌ی هدف نسبت به خارجی‌ها وجود ندارد و پیش‌فرض‌های نه چندان مثبت، حتی از سوی زنان بیشتر از مردان هستند.در طراحی پرسش‌نامه‌های این پژوهش از یک آزمون زبان‌شناختی به نام آزمون اما استفاده شده و در نهایت به این نتیجه رسیده‌ایم که آزمون مذکور می‌توانددر بررسی نگرش‌های زبانی مورد نظر مابه کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linguistic Representation of the Attitude of Persian Speakers towards“Foreigners”, and it’s Relation to Gender

نویسندگان [English]

  • Ehsan Nazari Bavandpour 1
  • yahya modaressi 2
  • Azita Afrashi 3
1 Department of Linguistics / Institute for Humanities and Cultural Studies / Tehran
2 Professor of Department of Linguistics/Institute for Humanities and Cultural Studies/Tehran
3 Assistant Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

The study aims to investigate the linguistics representation of Persian speaker society attitude towardsforeigners and impact of gender on this attitude. The study is generally in the framework of recent theories in cognitive sociolinguistics.Methodology of this research is of two kind: survey (questionnaireform) and qualitative (dialogue).Totally 412 questionnaireforms have been collected and extracted data from this data collection has been investigated by statistical tests.These statistical tests are including One Sample t Test and Two Independent Samples t Test. Themain resultsinclude:1) target society has no positive attitude on foreigners. 2) Women have more negative attitude towards foreigners.A linguistic toolcalledBut Testhas been used in our study.Finally,one of our results is that But Testcan investigate our target attitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Society
  • Linguistic Representation
  • Gender
  • Cognitive Sociolinguistics
  • But test
داوری اردکانی، نگار، محمدرضا رضائیاندلوئی و حسینمغانی. 1389. "مطالعه‌یتطبیقینگرش‌هایزبانیفارسی‌زبانان به دو زبان فارسی و انگلیسی با توجه به موضوع جهانی شدن". فصلنامه‌ی مطالعات ملی، 42، سال یازدهم، شماره‌ی 2: 104-81.
سوسور، فِردینان دو. 1392. دوره‌ی زبان‌شناسی عمومی. ترجمه‌ی: کورش صفوی. تهران: هرمس.
صفار مقدم، احمد و آتوسارستم‌بیکتفرشی. ١٣٩٦. "بررسیادراکگویشورانفارسی زبان از تنوعسبکی در زبان فارسی". جستارهایزبانی. پیاپی ٤٢ ، د ٨. ش7: 314-291.
قلیفامیان، علیرضا. 1395. "گویش‌شناسی ادراکی؛مطالعه‌ای موردی از ترکی آذری در شهرستان شبستر". جستارهای زبانی، دوره 7، شماره 6 (پیاپی 34)، ویژه نامه پاییز، آذر و دی 1395، صفحه 73-96.
کرامر، دانکن. 1384. درآمدی بر کاربرد آمار در تحقیقات اجتماعی. ترجمه‌ی: یحیی علی‌بابایی و امیر ملکی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کوچش، زولاتان. 1395. زبان، ذهن و فرهنگ: مقدمه‌ای مفید و کاربردی. ترجمه‌ی: جهانشاه میرزابیگی. تهران: انتشارات آگاه.
لیکاف، جورج. 1395. قلمرو تازه‌ی علوم شناختی: آن‌چه مقوله‌ها درباره‌ی ذهن فاش می‌کنند، کتاب یکم. ترجمه‌ی: جهانشاه میرزا بیگی. تهران: انتشارات آگاه.
مظفری، شراره. ١٣٩٣. نگرش گویشوران استان فارس نسبت به گونه‌یشیرازی و گونهیمعیارفارسی:پژوهشیاجتماعی-شناختیدربارهی تنوعات گونه‌های (لکتال) فارسیرساله‌یدکتری به راهنمایی:یحییمدرسی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
نظری باوندپور، احسان. 1397. . پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، به راهنمایی: یحیی مدرسی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
وارداف، رونالد. 1393. درآمدی بر جامعه‌شناسی زبان. ترجمه‌ی: رضا امینی. تهران: بوی کاغذ.
Bakar, Kesumawati A. 2014. “ATTITUDE and Identity Categorizations: A Corpus-based Study of Gender Representation”. Social and Behavioral Sciences, 2014 (112) 747-756.
Bendix, Edward H. 1966. Componential Analysis of General Vocabulary: The Semantic Structure of a Set of Verbs in English, Hindi, and Japanese. The Hague.
Bickel, Balthasar. 2000. “Grammar and social practice: On the role of ‘culture’ in linguistic relativity”. In Susanne Niemeier and Rene´ Dirven (eds.): Evidence for linguistic relativity. Amsterdam: John Benjamins, 161–91.
Croft, William and D. Alan Cruse. 2004. Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
Cruse, Alan D. 1986. Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
Dirven, Rene´, Hans-georg Wolf and Frank Polzenhagen. 2007. “Cognitive Linguistics and Cultural Studies”. In Dirk Geeraerts and Hubert Cuyckens (eds): Cognitive Linguistics. New York: Oxford University Press, 1203-1221.
Evans, Vyvyan and Melanie Green. 2006. Cognitive Linguistics an Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Geeraerts, Dirk. 2018. Ten Lectures on Cognitive Sociolinguistics. Leiden/Boston: Brill.
Geeraerts, Dirk and Hubert Cuyckens. 2007. “The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics”. New York: Oxford University Press.
Gibbs, Raymond W. Jr. 1990. “Psycholinguistic Studies on the Conceptual Basis of Idiomaticity”. Cognitive Linguistics (includes Cognitive Linguistic Bibliography), Volume 1, Issue 4, 417-452. Walter de Gruyter.
Gibbs, Raymond W. Jr. 2017. Metaphor Wars. Cambridge: Cambridge University Press.
Gueunier, N. 2003. “Attitudes and representations in sociolinguistics: theories and practice”. International Journal of the Sociology of Language, 2003(160), 41-62.
Hellinger, Marlis and HadumodBußmann. 2001. Gender Across Languages. Amsterdam: John Benjamins.
Ianos, Maria Adelina. 2014. Language attitudes in a multilingual and multicultural context: The case of autochthonous and immigrant students in Catalonia. Doctoral Dissertation, Coordinated by: JuditJanés and CecilioLapresta. Lleida:University of Lleida.
Katz, Jerrold J. 1967. “Some Remarks on Quine on Analyticity”, Journal of Philosophy. Volume 64, 36-52.
Krauss, Robert M. and Chi-Yue Chiu. 1998. “Language and Social Behavior”. In D. Gilbert, S. Fiske & G. Lindsey (Eds.), Handbook of social psychology (4h ed.), Vol. 2. 41-88. Boston: McGraw-Hill.
Krejcie Robert V. and Daryle W. Morgan. 1970. “Determining Sample Size for Research Activities”. Educational and Psychological Measurement. Volume 30, Issue 3, 607-610. SAGE.
Lakoff, George. 1987. Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reviled about the Mind. Chicago: University of Chicago Press.
Levon, Erez. 2014. “Categories, stereotypes, and the linguistic perception of sexuality”. Language in Society, 2014 (43), 539–566.
Lipka, Leonhard. 1972. Semantic Structure and Word-Formation. München: Wilhelm Fink Verlag.
Moreno-Fernández, Francisco. 2017. A Framework for Cognitive Sociolinguistics. New York/London: Routledge.
Samarina V. V. and T. L. Poliakova. 2018. “Linguistic representation of gender stereotypes in English advertising texts”. Science and Education a New Dimension. Philology, VI(47), Issue: 160, 2018, 56-58.
Speelman, Dirk, AdriaanSpruyt, Leen Impe, and Dirk Geeraerts. 2013. “Language Attitudes Revisited: Auditory Affective Priming”. Journal of Pragmatics, Volume 52, June 2013, 83-92.
Weinreich, Uriel. 1966. “Explorations in Semantic Theory”. in Thomas A. Sebeok (ed.): Myth: A Symposium (A Midland Book).Indiana University Press, 395-477.
Windfuhr, Gernot and John R. Perry. 2009. “PERSIAN AND TAJIK”. In Gernot Windfuhr (ed.): The Iranian Languages. Oxon: Routledge.
 
https://www.amar.org.ir/