بررسی کاربرد دشواژه‌ها در گفتار گویشوران زبان ترکمنی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

تجربة زندگی اجتماعی به ما آموخته است که، اگر بخواهیم در برخوردهای اجتماعی خود موفق باشیم، باید رفتار اجتماعی خاصی، متناسب با موقعیت مورد نظر و متناسب با رابطة اجتماعی خود با دیگران در آن موقعیت، داشته باشیم. در‌واقع آن‌چه ما رفتار اجتماعی مناسب می‌نامیم، در اکثر موارد، صرفاً رفتار زبانی مناسب است. رفتار زبانی مناسب یعنی تشخیص این‌که در هر موقعیت اجتماعی چه باید گفت و چه نباید گفت. دشواژه‌ها نیز از آن دسته واژه‌هایی هستند که درهنگام استفاده از آن‌ها باید به این امر توجه نماییم. در این مقاله، کاربرد دشواژه‌ها در گفتار گویشوران زبان ترکمنی بررسی شده است. نتایج بررسی نشان داد که میان میزان کاربرد دشواژه‌ها و جنسیت و سن گویشوران رابطة معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Taboos in Turkmen Speakers’ Speech

نویسنده [English]

  • Tahmine Sheikhi
Ph.D Student, Linguistics Department, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

The experience of social life has taught us that if we want to be successful in our social contacts, we should have special social behavior, proportionate to the situation and the social relationship that exists between us and others. As a matter of fact what we call appropriate social behavior, is merely appropriate linguistic behavior. The appropriate linguistic behavior is to recognize what to say in each social situation and what not to say, so When we want to use taboos, we should pay attention to it. In this article, the usage of taboos in Turkmen speakers’ speech has been studied. The findings demonstrated that there is a meaningful relationship between the use of taboos and the social factors like gender and age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • politeness
  • taboo
  • Social context
  • Gender
  • Age
آرلاتو، آنتونی (1384). درآمدی بر زبان‌شناسی تاریخی، ترجمة یحیی مدرسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ابهریان آزادی، سلماز (1389). «بررسی تطبیقی دشواژه‌ها و به‌واژه‌ها در فارسی و ترکی آذربایجانی»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، رشتة زبان‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س).
شکیبا، نوشین (1381). «تأثیر بافت اجتماعی بر کاربرد دشواژه‌ها توسط زنان و مردان تهرانی»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، رشتة زبان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
فروید، زیگموند (1351). توتم و تابو، ترجمة محمدعلی خنجی، تهران: طهوری.
مدرسی، یحیی (1368). درآمدی بر جامعه‌شناسی‌زبان، تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
معدنی، میترا (1378). «مروری اجمالی بر تابوی زبانی و انواع آن»، مجلة زبان‌شناسی، س 14، ش 1 و 2.
 
Cameron, P. (1969). "Frequency and Kinds of Words in Various Social Settings, or What the Hell is Going on?", Pacific Sociological Review, 12.
Fasold , R. (1990). The Sociolinguistics of Language, Oxford :Blackwell Publishers.
Fromkin, V. and R. Rodman. (1983). An introduction to Language, New York: Holt, Rinehart and Winston.
House, J. (2005). "Politeness in Germany", in L. Hickey & M. Stewart (eds.), Politeness in Europe, Clevedon: Multilingual Matters.
Modarresi Tehrani, Y. (2009). "Changes in the Markers of Politeness and Power in Iranian Culture and the Persian Language", Journal of Iranian Studies (Iran Kenkyu), Vol.5.
Shen, Y. I. (1993). "Cultural Influence on Language Usage: Cases of Taboo", Paper Presented at the Annual Meeting of American Council on the Teaching of Foreign Language, 27th, San Antoni, TX. November.
Wardhaugh , R. (1992). An Introduction to Sociolinguistics, Oxford: Basil Blackwell.