وندیداد ساده (دست‌نویس اوستایی کتاب‌خانة ملی ملک تهران*)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد پژوهشکدة زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 پژوهش‌گر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

دست‌نویس اوستایی کتاب‌خانة ملی ملک یکی از نادر دست‌نوشته‌هایی است که گلدنر نیز در تصحیح اثر معروف خود از آن استفاده نکرده است. دست‌نویسی است با ویژگی‌های خاص گروه هندی که به‌دست هیربدی هیربدزاده از پارسیان هند به نام داراب پسر رستم در 1102 ی/1732 م پدید آمده است. پزشک و مجموعه‌دار انگلیسی سمیوئل گایزه (Samuel Guise) سدة 19م آن را از هند به لندن برد. در حراج سال 1812 م به فروش رفت و تا سال 1998 م/ 1377 خ میان مجموعه‌داران مختلف دست به دست شد و از دسترس پژوهش‌گران دور بود تا این‌که در این سال کتاب‌خانة ملی ملک آن را خرید. مقالة پیش رو با هدف شناخت و معرفی اهمیت این دست‌نویس و نیز توضیح و تحلیل ساختار وندیداد ساده فراهم آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vandidad Sade (The Manuscript of Malek’s National Library in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Katayun Mazdapur 1
  • Hamidreza Dalvand 2
1 Professor, Ancient Iranian Languages and Culture, Linguistics Department, Institute of Humanities sciences and Cultural Studies
2 Researcher, Institute of Humanities Sciences and Cultural Studies
چکیده [English]

The rare manuscript of Malek’s National library in Tehran is an important Avesta manuscript and Geldner has not seen it in his famous work. It is an Indian manuscript with special features that had written by a Parsi Hirbed’s son, Darab son of Rostam, in the 1102 Y/1732 AD. English surgeon and collector, Samuel Guise, in the nineteenth century took it to London from India. In the 1812 sale, it was sold and until 1377 Š , the book was among the various collectors. Malek’s National Library, at this year, bought it.
The aim of this article is introduce the importance of Malek’s manuscript, and also it provides explanation and analysis of the structure of Vandidad Sade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avesta
  • Vandidad Sade
  • Avesta manuscripts
  • Malek’s National library
  • Samuel Guise
بویس، مری (1381). زردشتیان، باورها و آداب دینی آن‌ها، ترجمة عسگر بهرامی، تهران: ققنوس.
بیرشک، احمد (1367). گاهنامه تطبیقی سه هزار ساله، تهران: علمی و فرهنگی.
خلف تبریزی (1362). برهان قاطع، ج 1، به اهتمام محمد معین، تهران: امیرکبیر.
شهمردان، رشید (1363). تاریخ زرتشتیان فرزانگان زرتشتی، تهران: فروهر.
مزداپور، کتایون (1387). «چند دست‌نویس نویافته اوستا»، نامة ایران باستان، س 8، ش1 و 2.
وندیداد ساده، دست‌نویس ش 6549 کتاب‌خانة ملی ملک تهران.
 
Geldner, K. F. (1886). Avesta, Stuttgart, I, II.
Haug, M. (1878). Essays on the Sacred Language, Writing, and Religion of the Parsis, E. W. West (ed.), London.
Kanga, K.E. (1876). Extracts from the Narrative of Mons, Anquetil du Perron’s Travels in India, Bombay.
Mackichan, R. D. (1904). "Avesta Literature, from the German of Prof. Karl f. Geldner", Avesta, Pahlavi and Ancient Persian Studies in Honor of the Late Shams-ul-Ulama Dastur Peshotanji Behramji Sanjana, Strassburg & Leipzig.
Sims-williams, U. (2005). "The strange story of Samuel Guise: an 18th-century collection of Zoroastrian manuscripts", Bulletin of the Asia Institute: Iranian and Zoroastrian Studies in Honor of Prods Oktor Skjærvɸ, New Series, Vol. 19.