تحلیل سبک‌شناختی شعر اخوان (آن‌گاه پس از تندر)؛ رویکردی نقش‌گرا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد پژوهشکدة زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی همگانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

زبان‏شناسی متن‌بنیاد رویکردی است نقش‌گرا با تأکید بر نقش ارتباطی زبان که کارکرد اصلی زبان را ایجاد ارتباط و انتقال معنا میان کنش‏گران زبانی می‌دانند. از این منظر، زبان سویه‌ای اجتماعی می‌‌یابد و عمدة‌‌ نقش آن در اجتماع بررسی می‏شود. زبان‌‌شناسی نقش‌‌گرا برای زبان سه فرانقش قائل است که هر‏یک از منظری به زبان می‌‌نگرند و برش‌‌های متفاوتی از جهان ارائه می‌‌کنند. فرانقش اندیشگانی/ تجربی زبان را ابزار بازنمایی دنیای درونی و بیرونی انسان‌‌ها می‌‌داند. فرانقش بینافردی زبان را ابزاری برای کنش متقابل میان انسان‌‌ها می‌‌انگارد و، در‌نهایت، فرانقش متنی که زبان را در ارتباط با بافت موقعیتی قرار می‌‌دهد و زمینة‌‌ تحقق دو فرانقش پیش‌‌گفته را مهیا می‌‌سازد و بدین‌‌گونه، به همراه ابزار انسجامی، متنیتِ متن را شکل می‌‌دهد. در این مقاله، تلاش ما برا‏ین است که از منظر فرانقش متنی به خوانش شعری از اخوان بنشینیم و، با بررسی نحوة چینش عناصر در متن، چگونگی استفادة سبکی شاعر از این فرانقش‏ها در بازنمودن ذهن خویش و درون‏مایة اثرش را نشان دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Stylistic Analysis of Akhavan Sales Poetry (Then After Thunder); A Functional Approach

نویسندگان [English]

  • Mustafa Assi 1
  • Mohsen Nobakht 2
1 Professor, Linguistics Department, Institute for Humanities and Cultural Studies
2 PhD Student in General Linguistics, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Text linguistics is a functional approach emphasizing the communicative role of language which considers the main role of language to make communication and transfer meaning among the language actors. From this aspect, language obtains a social direction and its chief role is analyzed in social context. Functional Linguistics assigns three metafunctions for language every one of which views language uniquely and offers different cutting of world. experimental metafunction considers language as a representing tool of internal and external worlds of humans. Interpersonal metafunction considers language a tool for mutual action among humans and finally textual metafunction puts language in relation to a situational context and prepares the necessary foundations for two other metafunction; therefore, it forms the textness of text along with the coherence tool. In this essay, it is tried to read one of Akhavan poems from Textual Metafunction Perspective and while reviewing the arrangement of elements in text, it is tried to show how the poet has stylistically used this metafunction in representing his mind and his internal work’s theme.

کلیدواژه‌ها [English]

  • text linguistics
  • textual metafunction
  • coherence
  • Akhavan Sales
  • Then After Thunder
باطنی، محمدرضا (1342). توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، تهران: امیرکبیر.
تسلیمی، علی (1383). گزاره‏هایی در ادبیات معاصر ایران (شعر)، تهران: اختران.
حق‏شناس، علی‏محمد (1370). مقالات ادبی ـ زبان‏شناختی، تهران: نیلوفر.
حقوقی، محمد (1379). شعر زمان ما 2، مهدی اخوان ثالث، تهران: نگاه.
مهاجر، مهران و محمد نبوی (1376). به‌سوی زبان‏شناسی شعر؛ رهیافتی نقش‏گرا، تهران: نشر مرکز.
 
Eggins,Suznne, (2004). An Introduction to Systemic Functionl Linguistics, 2nd edn., New York: Continuum.
Halliday, M.A.K.V., Matthiessen, C. (2004). An Introduction To Functional Grammar, 3rd edn., Arnold.
Thompson, Geff. (2004). Introducing Functional Grammar, 2nd edn., Oxford University Press.