بررسی زبانشناسانه روایتی از تلمود بابلی (قیدوشین 70 الف)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل دکتری رشته فرهنگ و زبانهای باستانی از دانشگاه کنکوردیا (کانادا)

10.30465/ls.2019.4984

چکیده

نوشتار حاضر در حوزه گرایش نسبتا نوین مطالعات ایرانی- تلمودی قرار می گیرد،و با بررسی یک روایت از تلمود بابلی (رساله قیدوشین 70 الف) که شامل چند واژه غیر آرامی/غیر عبری می باشد، تلاش دارد تا به یاری مطالعات واژه شناسانه، کلمه های مورد اشاره را بررسی و تحلیل نموده و به واسطه تحلیل واژگان تا حد ممکن به شناخت زبان یا زبانها و گویشهای مورد استفاده در منطقه میان رودان دوران ساسانی بپردازد. در میان واژگان مورد اشاره چند واژه پهلوی نیز وجود دارد و در مواردی تلفظ های گوناگونی از یک واژه پهلوی (تلفظ کهن و نو) نیز دیده می شود. بر پایه این پژوهش احتمال این که زبانی همانند زبان فارسی امروز (شامل وام واژگانی از زبانهای سامی، یونانی و ...) زبان میانجی در منطقه میان رودان دوران ساسانی بوده باشد بررسی می گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linguistic Analysis of a Talmudic Narrative (Kiddushin 70a)

نویسنده [English]

  • Azadeh Ehsani-Chombeli
Concordia University
چکیده [English]

 
The present work that fits in the recently flourished field of Irano-Talmudica, examines a Talmudic narrative (Qiddushin 70a) that includes a number of foreign words (non-Aramaic/non-Hebrew). This work aims to investigate the aforementioned words and analyze them philologically in order to identify the language or languages that were common in Sasanian Mesopotamia. There are a number of Pahlavi (Middle Persian) words in the narrative as well, and it worth mentioning that in some cases various pronunciations of certain Pahlavi words are attested. In conclusion, the presence of a common language like present-day Farsi that contains words borrowed from Semitic languages, Greek, etc. is being suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Babylonian Talmud
  • Philology
  • Persian language
  • magic bowls
  • Sasanian Era
- Jacob Neusner, “How Much Iranian in Jewish Babylonia,” Journal of the American Oriental Society 95 (1975): 184-190.
- Alexander Kohut, Aruch Completum (reprint), (Jerusalem: Maqor, 1969-70). 9 vols.
- Bernhard Geiger, “Zu den Iranischen Lehnwörtern im Aramäschen,” WZKM 37, (1930): 195-203.
- Jacob Levi, Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim (2nd ed.), (Berlin: B. Harz, 1924; Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963). 4 vols.
- Michael Sokoloff, A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic of the Talmudic and Geonic Periods (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2002).
- Shaul Shaked, “Aramaic, iii Iranian Loanwords in Middle Aramaic,” in Encyclopedia Iranica (Vol. II), ed. E. Yarshater (London: Routledge, 1982), 259-61.
- Between Iranian and Aramaic: Iranian words concerning food in Jewish Babylonian Aramaic, with some notes on the Aramaic heterograms in Iranian, in  Irano-Judaica: Studies Relating to Jewish Contacts with Persian Culture throughout the Ages V, eds. Shaul Shaked and Amon Netzer (Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 2003), 120-137.
- “Iranian words retrieved from Aramaic”, in Languages of Iran: Past and Present, ed. D. Weber (Wiesbaden: Harrassowitz, 2005), 167-176.
- Jacob Neusner, “How Much Iranian in Jewish Babylonia,” Journal of the American Oriental Society 95 (1975): 184-190.
- Isidore Epstein (ed.) The Babylonian Talmud: Translated, into English with Notes, Glossary, and Indices (London: The Soncino Press, 1935-1948). Online version: Reuven Brauner (ed.), Reformatted Soncino Talmud, available at http://halakhah.com/indexrst.html
- Marcus Jastrow, Dictionary of the Targumim, Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi and Midrashic Literature (Judaica Treasury, 2004).
- Noam Sachs Zion, Wine, Woman and the War of the sexes, Zion Holidays Publications, Jan. 2018.
- Jacob Neusner, “Arda and Arta and Pyly Bryš,” in The Jewish Quarterly Review Vol. 53, No. 4 (Apr., 1963), pp. 298-305.
- Gideon Bohak, Ancient Jewish Magic (Cambridge: Cambridge University Press, 2008)
- Shaul Shaked, James Nathan Ford, and Siam Bhayro, Aramaic Bowl Spells, Jewish Babylonian Aramaic Bowls, vol. 1 (Brill, 2013)
-Jacob Neusner, Talmudic Judaism in Sasanian Babylonia: Essays and Studies, vol. 14 (Brill; 1976)