بررسی مقابله‌ای اصطلاحاتِ حاویِ باورها و نشانه‌های مذهبی در زبان‌های اسپانیایی و فارسی، با رویکرد زبان‌شناسیِ‌ انسان‌‌شناخت

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. ایران

2 دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3 دانشیار زبان‌شناسی همگانی، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران.

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشکده زبانهای خارجی گروه زبان اسپانیایی

10.30465/ls.2019.5063

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی مقابله‌ایِ نحوه‌ی اصطلاح‌سازی، در زبان‌های اسپانیایی و فارسی، بر مبنای تأثیرپذیری از باورها و نشانه‌های مذهبی، در چارچوبِرویکردِ بینارشته‌ایِ زبان‌شناسیِ انسان‌شناختی پرداخته است. در این رویکرد، بیش از هر چیز به مباحث فرهنگی و تأثیرپذیری زبان از فرهنگ اهمیت داده می‌شود. از آنجا که «اصطلاح» بخشی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ عامّه است، نگارندگان بر آن شدند تا به روشی تحلیلی-تطبیقی، پنجاه اصطلاح زبان اسپانیایی را که حاوی نشانه‌‌ها و باورهای مذهبی هستند رو‌در‌روی معادل‌ فارسی‌شان قراردهند تا از این طریق، تأثیر مباحث فرهنگی را در نحوه‌ی اصطلاح‌سازیِفارسی‌ و اسپانیایی‌زبان‌ها، از یک مفهوم مشترک، مورد بررسی قراردهند. بر اساس نتایج این پژوهش، در دو زبان اسپانیایی و فارسی، اصطلاح‌سازی از یک مفهوم مشترک بر پایه‌ی باورها و نشانه‌های مذهبی، از یک سو، به سمت تشابه و از سوی دیگر به سمت تفاوت متمایل است. به این مفهوم که از آنجا که هر دو زبان در جامعه‌ای مذهبی نضج گرفته‌اند، برای اصطلاح‌سازی از یک مفهومِ واحد، مشترکاً از حوزه‌ی نشانه‌ها و باورهای مذهبی بهره‌گرفته‌اند، ولی از آنجا که در جامعه‌ی اسپانیایی‌زبان، مذهب کاتولیسیسم و در جامعه‌ی فارسی‌زبان، مذهب تشیّع رواج دارد؛ دو زبان، در انتخاب مصادیقِ این حوزه، متفاوت از یکدیگر عمل کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Anthropolinguistic Approach to the Comparative Analysis of Idioms Containing Religious Believes and Signs in Spanish and Persian languages

نویسندگان [English]

  • Touraj Hesami 1
  • Azita Afrashi 2
  • zahra abolhasani chimeh 3
  • Beatriz Cristina Salas Rafiee 4
1 PhD Student of Linguistics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran. Iran
2 Assistant Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies
4 Assistant Professor of Spanish, Department of Spanish Language, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

The present research deals with the comparative analysis of idiomatization, based on the influence of religious beliefs and signs in Spanish and Farsi, in the framework of anthropolinguistic approach. The cultural issues and the impact of culture on language are dominated in this approach.Since idioms are inseparable part of folk knowledge, and the religious beliefs are among the most influential cultural elements, the authors aimed at comparing 5o idioms based on religious beliefs and signs, in Spanish and Farsi in order to analyze the impact of the cultural issues on how native speakers of Spanish and Persian idiomatizea common concept. Research results show both difference and similarity in idiomatization based on religious beliefs and signs in Spanish and Farsi.As these two cultures are both conceived in religious contexts, they make use of religious beliefs and signs for idiomatization. However, since Spanish culture employs concepts of Catholicism and Persian culture employs concepts of Shii, the referents of these concepts are different across the two languages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Idiom
  • Antropolinguistc
  • Culture
  • Religious Beliefs and Signs
  • Comparative Analysis
منابع فارسی:
ابراهیمی، بهروز، حیات عامری و زهرا ابوالحسنی چیمه. (1397). ”استعاره‌های مفهومی عشق در آینه ضرب‌المثل‌های فارسی، انگلیسی و ترکی“.  فرهنگ و ادبیات عامه 6 (20).
باشی‌زاده، سودابه. (1391). فرهنگ اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های اسپانیایی- فارسی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
بهرامن، مصطفی و بهاره شهابی. (۱۳۹۸).”تحلیل مقابله‌ای اصطلاحات زبان انگلیسی و زبان فارسی از نظر معنای واژگان و کاربرد“، پنجمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی). تهران، خانه فرهنگ مشارکتی ایران.
جعفری قنواتی، محمد (1394). درآمدی بر فولکلور ایران. تهران: جامی.
خطیبی، هلنا. (۱۳۹۶).”بررسی مقابله‌ای- نمادی ضرب‌المثل‌های فارسی و ایتالیایی“. فصلنامه پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی 2 (9)
راسخ مهند، محمد و مونا شمس‌الدینی. (1391). ”طبقه‌بندی معنایی اصطلاحات فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی‌شناختی“. ادب‌پژوهی، دوره 6 شماره 20. صص 11-32.
زاهدی، کیوان و سمیرا ذهاب ناظوری (1390). ”نام‌اندام‌های حوزه‌ی سر در ضرب‌المثل‌ها و حکم زبان فارسی: تحلیل شناختی پیکره بنیاد فرهنگی“.  در تازه‌های علوم شناختی، سال سیزدهم. 4. صص 18-1.
صدری افشار، غلامحسین. (1388). فرهنگ زبانزدهای فارسی. تهران: مازیار.
شاملو، احمد. (1376). همچون کوچه‌ای بی انتها؛ گزینه‌ای از اشعار شاعران بزرگ جهان. تهران: نگاه.
شاملو، احمد. (1377). کتاب کوچه؛ جامع لغات، اصطلاحات، تعبیرات و ضرب‌المثل‌های فارسی. تهران: مازیار.
متقی‌زاده، عیسی و الهام نیکوبخت. (1393). ”مقایسه ضرب‌المثل‌های فارسی و عربی با موضوع سخن از لحاظ واژگانی، نحوی، بلاغی و معناشناسی“. ادبیات تطبیقی ادب و زبان دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان 6 (10)، ص 295 -321. 
منصوری، مهرزاد. (1394). ”اصطلاحی‌شدگی در زبان فارسی در قالب برنامه کمینه‌گرا“. در دوماهنامه جستارهای ادبی شماره 24 صص 271-294.
نجفی، ابوالحسن. (1387). فرهنگ فارسی عامیانه. تهران: نیلوفر.
 
منابع غیر فارسی
 
Abid Thyab, R., (2016). “The Necessity of idiomatic expressions to English
Language learners?”, International Journal of English and Literature, Vol.7(7), pp. 106-111.
Agis, F, D., (2007). A Comparative Cognitive Pragmatic Approach to The Judeo-Spanish and Turkish Proverbs and Idioms that Express Emotions (MA Thesis). Hacettepe University Graduate School of Social Sciences.
Alqahtni, H. M., (2014). The Structure and Context of Idiomatic Expressions in the Saudi Press. The University of Leeds, School of Modern Languages and Cultures, Department of Arabic and Middle Eastern Studies.
 
 
 

Benedito, F. S., (1977). Diccionario conciso de modismos: Inglés-español, español-inglés. Madrid: Alhambra.

Benczes, R., (2002). “The semantics of idioms: a cognitive linguistic approach”. In The Even Yearbook  5, 17-30.
Buitrago, A., (2012). Diccionario de Dichos y Frases Hechas. Madrid: ESPASA.
Calles Vales, J. & B. Bermejo Meléndez, (2009). Expresiones y Dichos Populares. Madrid: LIBSA.
Casares, J. (1950)., “La Locución, la Frase proverbial, el Refrán y el Modismo”, Introducción a la Lexicografia Moderna, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Chang, C., (2006). “Idiomatic expressions in English: a textual analysis”, in Huang G.W., Chang C.G., and Dai Fan. (eds.) Functional Linguistics as Appliable Linguistics, Guangzhou: Sun Yat-sen University Press.
Chen, Y. & H. Lai., (2013). “Teaching English Idioms as Metaphors through Cognitive-Oriented”, English Language Teaching; Vol. 6, No. 6, Published by Canadian Center of Science and Education.
Cristal, D., (1985). A Dictionary of Linguistics and Phonetics, Oxford: Basil Blackwell.
Csábi, S., (2002). “PoIysemous Words, Idioms and Conceptual Metaphors Cognitive Linguistics and Lexicography”. EURALEX 2002 PROCEEDINGS, pp. 249-254.
Duranti, A., (1997). Linguistic Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press. 
Duranti, A., (2004). A Companion to Linguistic Anthropology. Ed. by Alessandro Duranti. Padstow: Blackwell.
Guo, Shang-f., (2007). “Is Idiom Comprehension Influenced by Metaphor Awareness of the learners?” , The Linguistics Journal, Vol. 3, Issue 3, December 2007, Ed by Paul Roberston & John Adamson, Published by Linguistics Journal Press. Korea.
Ifill, T., (2003). Seeking the nature of idioms: a study in idiomatic structure. Thesis (B.A) Advisor: Theodore B. Fernald. Haverford College.
Keating, E., (2001). “The ethnography of communication”. In P. Atkinson, A. Coffey, S. Delamont, L. Lofland, & J. Lofland (eds.), Handbook of ethnography. Pp. 285-301. London: Sage Publications.
Liu, Ch. & R. Hwa., (2016). “Phrasal Substitution of Idiomatic Expressions.” In Proceedings of the 15th Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL), pp. 363-373.
Marinelli, R. & L. Cignoni. (2012). “In the same boat and other idiomatic seafaring expressions”. Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2012), Istanbul: European Language Resources Association (ELRA).
Monroy Casas, R. & H. Campoy, (1995). “A Sociolinguistic Approach to the study of Idioms: Some Anthropolinguistic Sketches.”. In Cuadernos de Filología Inglesa, Vol. 4. PP. 43-61.
Murar, I., (2009). “Pragmatic and functional uses of idioms, Analele Universității din Craiova”. Seria Științe Filologice. LingvisticăXXXI (1-2), pp. 146-165.
O’Grady, W., (1998). “The Syntax of Idioms”. Natural Language Linguistics Theory. Vol.16. pp. 279-312.
Oswalt, W. H., (1986). Life Cycles and Lifeways: An Introduction to Cultural Anthropology. Palo Alto, CA: Mayfield.
Perez-Cortes, S., (2011). “The acquisition of idiomatic expressions through a cognitive linguistics-based instruction: a pilot study”. In Actas del IX Congreso Internacional de Lingüística General. Valladolid.
Pina Medina, V.M., (1990). “El Modismo: Perfil y Carta de Naturaleza”, Estudios de Filología Inglesa: Homenaje al Doctor Pedro Jesús Marcos Pérez, Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante.
Silverstein, M., (2004). “Cultural concepts and the language-cultural nexus”, in Current Anthropology 45(5): 621-45.
Shimbamoto-Smith, J. & V. Chand, (2013). “Linguistic Anthropology”, in Handbook of Sociolinguistics, ed. by Robert Bayley, Richard Cameron and Ceil Lucas. New York: Oxford University Press.
Swann, J. & A. Deumert & T. Lillis and R. Mesthrie, (2004). A dictionary of Sociolinguistcs. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Teilanyo, D. I., (2014). “Unity in Diversity: A Comparative Study of Selected Idioms in Nembe (Nigeria) and English”, In Intercultural Communication Studies, Vol. 23 Issue 2, p 124-140.