ساختار متن سرمقاله‌‌های روزنامه‌‌های ایرانی (بر اساس الگوی حل مسئلة مایکل هوی 2001)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة دکترای زبان‌‌شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار گروه زبان‌‌شناسی همگانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

زبان‌‌شناسی متن شاخه‌‌ای از تحلیل گفتمان است که به بررسی زبان در سطح جمله و فراتر از جمله می‌‌پردازد. رویکردهای مختلفی برای تشخیص ساختار درونی متون و چگونگی تولید و درک آن‌ها ارائه شده که یکی از آن‌ها رویکرد حل ‌مسئله مایکل هوی است. این رویکرد دارای چهار رکن است: موقعیت، مسئله، پاسخ‌، و ارزیابی. در تحقیق حاضر، سعی بر آن است تا، با استفاده از زبان‌‌شناسی متن، این رویکرد توضیح و به این پرسش‌‌ها پاسخ داده شود که ساختار متن سرمقالة روزنامه‌‌های ایرانی تا چه میزان بر اساس الگوی مایکل هوی ‌تعمیم‌پذیر است و چگونه می‌‌توان میزان انتظار وقایع آن را توسط خوانندگان با استفاده از این الگو مشخص کرد. بر این اساس، در تحقیق حاضر، تعداد 20 متن سرمقاله‌‌ (سخن سردبیر)های روزنامه‌‌های ایرانی از دو روزنامة سراسری کشور، اعتماد و آفتاب یزد، انتخاب و بررسی شده است. تحلیل داده‌‌ها بر اساس این رویکرد حاکی از این امر است که ساختار تولید متن روزنامه‌‌های بررسی‌شده تا حد زیادی با چهار رکن الگوی حل ‌مسئلۀ مایکل هوی یعنی موقعیت، مسئله، پاسخ و ارزیابی منطبق است و با استفاده از این الگو میزان انتظار و ضریب پیش‌‌بینی و درنتیجه درک سریع‌‌تر متن روایی عرضه‌شده به خواننده مشخص می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Structure of Iranian Newspaper’s Editorials (According to 2001 Michael Hoey’s Solving-Problem Model)

نویسندگان [English]

  • Zhila Khanjani 1
  • Ferdows Aghagolzadeh 2
1 Ph.D General Linguistics, Islamic Azad University
2 Associate Professor, General Linguistics, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Text linguistics attends to texts and their properties. Various approaches have been put forth to explore the organization of texts and the way they are produced and comprehended. One of which is Michael Hoey’s problem-solution approach (2001). This model consists of four components including situation, problem, recycling, response and evaluation. In this approach, texts are rewritten in the form of conversations, questions and answers. We attempt to answer these questions: in what extend we can generalize this pattern to newspaper articles and by using the problem solution pattern, how we can achieve a degree of anticipation, predictiveness and quicker comprehension of narrative texts as hypotheses. To fulfill the objectives, benefiting from the problem-solution pattern (2001), 20 articles from four newspapers including E’temade and Aftabe yazd, were analyzed based on this pattern. In conclusion, the analysis revealed how newspaper articles of these groups using PS pattern. Therefore, the first hypothesis was confirmed and the relationship between components of problem-solution pattern was shortly displayed by diagrams in each article. Texts were analyzed on the bases of socio-cultural and discursive structures and also rewritten in conversations. Furthermore from data analysis via a t- test calculation, it became clear that the comprehension, anticipation, predictiveness of reader enhanced on the basis of this pattern. Consequently the second hypothesis of the current study has been confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • text linguistics
  • discourse analysis
  • problem-solution pattern
  • text organization
آقاگل‌‌زاده، فردوس (1385). تحلیل گفتمان انتقادی، تهران: علمی و فرهنگی.
آقاگل‌زاده، فردوس و علی افخمی (1383). «زبان‌شناسی متن و رویکردهای آن»، مجلة زبان‌شناسی، س 19، ش 1.
آقاگل‌‌زاده، فردوس و شیرین ممسنی (1386). «تحلیل زبان‌‌شناختی سازمان متن روایی تنگسیر در چهارچوب الگوی حل مسئلة مایکل هوی»، فصل‌‌نامة علمی ـ پژوهشی انجمن زبان و ادبیات فارسی، س 4، ش 15.
یارمحمدی، لطف‌‌الله (1383). گفتمان‌‌شناسی رایج و انتقادی، تهران: هرمس.
 
Aghagolzadeh, F. (2004). ‘Problem Solution Pattern in Text Analysis’, TarbiatModares International Journal of humanities, 11 (1).
Coulthard, M. (1994). Advances in Written Text Analysis, London: Routledge.
Emmott, C. (1994). ‘Frames of reference: contextual monitoring and the interpretation of narrative discourse’, in Coulthard, M. (ed.), Advances in written text analysis, 157 - 167.
Fasold, R. )1990(. The Sociolinguistics of Language, Cambridge.
Gavins, J. (2007). Text World Theory, Edinburg University Press.
Hoey, M. (1983). On the Surface of Discourse, London: Allen and unwin.
Hoey, M. (2001). Textual Interaction; an Introduction to Discourse Analysis, London: Rutledge.
Lucena, M. I. P. (2000). ‘Situation-problem-solution-evaluation: Recognizing how these functions are signaled in a text’, UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz 18.
Salkie, R. (1995). Text and Discourse Analysis, London: Routledge.
Shiro, M. (1994). ‘Inferences in Discourse Comprehension’, Advances in written text analysis, Coulthard, M. (ed.).
Tadros, A. (1994). ‘Predictive categories in expository text’, Advances in written text Analysis, Coulthard, M. (ed.).
Ze-sheng, Y. (2007). ‘Development of reading and writing abilities by teaching textual patterns’, Sino-US English Teaching David publishing Company, USA. 7 (12).