بررسی چگونگی مفهوم‌سازی، درک و انتقال معنی توسط فضاسازهای ذهنی در ادبیات کودکان در زبان کردی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (نویسندة مسئول)

2 استادیار زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

3 استادیار زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار،

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی فضاسازهای ذهنی در ادبیات داستانی کودکان در زبان کردی می‌پردازد با این هدف که مشخص سازد کاربرد فضاسازها در ادبیات داستانی کودکان چگونه است و چگونه به مفهوم‌سازی و انتقال مفاهیم کمک می‌کنند. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا پیکره‌ای از متون نوشتاری کتاب داستان‌های کودکان در زبان کردی ساخته شود. این پیکره شامل ٢٠ جلد کتاب داستان (١٠ جلد با نویسندة مرد و ١٠ جلد با نویسندة زن) است که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع ١٠٠٢ جمله که انواع فضاسازها در آن‌ها استفاده شده بود یافت شد، سپس تعداد ٢٤ جمله به شیوه‌ای تصادفی استخراج و مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی و تحلیل این جملات با هدف مشخص نمودن چگونگی عملکرد فضاسازهای ذهنی در ایجاد فضاهای ذهنی و انتقال مفاهیم نشان می‌دهد که وجود فضاسازها یک عنصر بسیار مهم در درک و انتقال مفاهیم در ادبیات کودکان بوده و عدم استفاده مناسب از آن‌ها در متون داستان‌های کودکان باعث می‌شود که خواننده به درک درستی از جمله نرسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of Conceptualizing, Understanding and transferring Meaning through Mental Space builders in Children's Literature in Kurdish Language

نویسندگان [English]

 • Jalal Tabashir 1
 • Nahid Yarahmadzehi 2
 • Amir Mohamadian 3
1 M.A in Linguistics, Chabahar Maritime University (Corresponding Author
2 Assistant professor of Linguistics, Chabahar Maritime University
3 Assistant professor of Linguistics Chabahar Maritime University
چکیده [English]

The present study investigates mental spaces in children's fictional literature in the Surani dialect of Kurdish language, this study aimed to specify the use of space builders in children's fictional literature and to how it contributes to the conceptualization and transfer of concepts. In this study, a corpus of children's stories in the Kurdish language including 20 storybooks (10 with male and 10 with female author) was utilised. In a total of 1002 handred sentencse of this books, space builders of different types were found from among which 24 sentences were extracted and carefully analyzed. After reviewing and analyzing these sentences to determine how mental space builders function in creating mental spaces and transferring the concepts, the results of research showed that space builders are a very important issue in understanding and conveying concepts in children's literature. It can also be said that the lack of space builders in the texts of stories causes the reader not to correctly understand the sentences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Children'
 • s Literature"
 • Kurdish Language"
 • Mental Space builders"
 • Mental Spaces"
 • "
 • Cognitive Semantics"
ثقفی، عشرت. (١٣٩٤). «فرآیند فضاسازی ذهنی در داستان کباب غاز جمال‌زاده». دهمین همایش بین­المللی ترویج زبان و ادب فارسی. دانشگاه محقق اردبیلی.
دائره‌المعارف فارسی. (١٣٨٠). به سرپرستی غلامحسین مصاحب، ج ١، ذیل مدخل ادبیات کودک. تهران: شرکت سهامی کتاب­های جیبی.
راسخ­مهند، محمد. (۱۳۹۶). درآمدی بر زبان­شناسی شناختی. تهران: انتشارات سمت.
صفوی، کورش. (١٣٩٧). درآمدی بر معنی‌شناسی شناختی. تهران: انتشارات سورۀ مهر.
کیخا، ف. (١٣٩٧). توصیف فضاهای ذهنی نسیم جوزف داود در ترجمة جزء ٢٩ قرآن کریم وی بر اساس دیدگاه فوکونیه (١٩٩٧). پایان­نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه سیستان و بلوچستان.
گلفام، ا؛ عبدالکریمی، س. (١٣٨٩). «نقش نظریة فضاهای ذهنی در برطرف کردن نابه­هنجاری­ معنایی و ابهام­زدایی ارجاعی». فصل­نامة پازند، صفحة ٧٧ ٦٥.
مشایخی، ناهید. (١٣٩٢). فضاسازهای ذهنی در ادبیات کودکان در زبان فارسی. پایاننامۀ کارشناسی ارشد زبان­شناسی همگانی. دانشگاه اصفهان.
نجفی، آ؛ پهلوان­نژاد، م؛ شریفی، ش. (١٣٩٥). «رویکرد نوین در روایت­شناختی بر اساس فضاهای ذهنی روایی و الگوی ان­ام­اس­بی». مجلة علمی – پژوهشی، شمارة ١٩٢، صفحة ٤٦ – ٢١.
Buszard, Laura Ann. (2003).Constructional Polysemy and Mental Spaces in Potawatomi Discourse. University of California, Berkeley.
Croft, William. And Cruse, Alan. (2004). Cognitive linguistics. Cambridge: University Press.
Dancygier, B. (2012). The Language of Stories: A Cognitive Approach. Cambridge: Cambridge University Press.
Evans, Vyvyan. (2007). A Glossary of Cognitive Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Evans, Vyvyan and Green, Melanie. (2006). Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh University Press, Edinburgh: Edinburgh.
Fauconnier, Gilles. (1994). Aspects of Meaning Construction in Natural Language. Cambridge: Cambridge University press.
Fauconnier, Gilles. (1997 [2005]). Mappings in Thought and Language. Cambridge: Cambridge University Press.
Fauconnier, Gilles. (2012). Mental Spaces. Oxford university press. Reserved. DOI:
10.1093/oxfordhb/9780199738632.013.0014
Geeraerts, Dirk. (2006). A Rough Guide to Cognitive Linguistics. Berlin. New York: Mouton de Gruyter.
Lee, David. (2001). Cognitive Linguistics: An Introduction. Oxford: Oxford University press.
Liu, Hui and Gao, Yuegin. (2010). “Mental Space Theory and Misunderstanding”. English Language Teaching. 3(4). 75-86.
Oberlander, Jonathan. 2006. Cognitive science. In Keith Brown, ed. Encyclopedia of Language and Linguistics. 526. Elsevier Press.
Saeed, John I. (2009). Semantics. Oxford: Blackwell Press.
Sweetser, Eve. (1990). From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and Cultural Aspects of semantic Structure. Cambridge: Cambridge University Press.
Taylor. John R. & Littlemore. Jeannette. (2015). Bloomsbury companion to cognitive Linguistics. London. New York Sydney.
 
دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 1
بهار و تابستان1401
شهریور 1401
صفحه 101-134
 • تاریخ دریافت: 24 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 23 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 14 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401