تحلیل نحوی انطباق کنائی گسسته و مفعول نمائی افتراقی در وفسی و تاتی شال

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری رشته زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ایران نویسنده مسئول

چکیده

در این مقاله  به تبیین نحوی نظام حالت و مطابقه در گویش‌های تاتی شال و وفسی از زبان تاتی می‌پردازیم. در گونه‌های منتخب  انطباق از نوع کنائی گسسته است و توامان با مفعول‌نمائی افتراقی همراه است. از سوی دیگرتجلی ساختواژی حالت کنائی و مفعولی مشابه است. یکی از رویکردها در تبیین نظام حالت در زبانها نظام حالت دهی وابسته است که مارانتز (1991) آنرا مطرح کرده است. پرسشی که در تحقیق پیش رو مطرح است  آن است که آیا این نظریه می‌تواند انطباق در گونه‌های تاتی منتخب را تبیین نماید؟ طبق تحلیل نگارنده عامل اصلی گسسته شدن انطباق در گونه‌های تاتی ضعیف بودن فاز در فعل سبک (v) زمان گذشته است که به موجب آن فاعل تحت پارامتر وابسته (ب) از مفعول حالت غیرفاعلی دریافت می‌کند و فعل در تمامی بافت‌ها تنها با فاعل در حالت بی‌نشان مطابقه دارد. مفعول‌های معرفه نیز در جایگاه اشتقاقی تحت همان پارامتر از فاعل حالت غیرفاعلی دریافت می‌کنند و علت  هم آوایی حالت کنائی و مفعولی نیز تثبیت یک پارامتر مشابه در حالت دهی کنائی و مفعولی است. شیوه گردآوری داده ها به صورت میدانی و پرسش از سخنگویان بومی زبان و نیز روش کتابخانه ای بوده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Syntactic Analysis of Split-Ergative Alignment and Differential Object Marking in Vafsi and Chali

نویسنده [English]

 • ifa shafaei
PhD in Linguistics, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

Tatic languages show an intricate alignment in which tens/aspectual split ergativity co-exists with differential object marking (DOM) in the same system: Ergative only appears on past transitive subjects and agreement is only possible with unmarked subjects. On the other hand, both ergative marking and accusative marking (on definite/specific objects) are expressed by the same case –oblique. The main theoretical issue that this paper addresses is how to fit together with an analysis of split ergativity and an analysis of DOM in the same language within a dependent case framework. We claim that the fundamental factor which drives the split pattern in these Tatic languages is the phasal status of the v node: Past transitive subjects get oblique dependent case upwardly from the objects inside VP since v is a soft phase head and agreement is only possible with unmarked subjects. The research methods are both field work and library method.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • split ergative alignment
 • dependent case theory
 • differential object marking
 • accusative case marking
 • object shift
 • Tatic language
 • دبیرمقدم، م. (1392). رده‌شناسی زبان‌های ایرانی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
 • شفائی و دبیرمقدم (1398). تحلیل نحوی حالت دهی کنائی در منتخبی از زبان‌های ایرانی: رویکردی کمینه گرا: مجله زبان پژوهی دانشگاه الزهرا، دوره 11، شماره 31 (ص 77-108)
 • کریمی دوستان، غ، و نقش بندی،ز. (1390). ساخت کنائی در گویش اورامی، مجله پژوهشهای زبان و ادبیات تطبیقی، دوره دوم، شماره 6، 19-44
 • کریمی. (1391). تحلیل نحوی ساخت کنائی بر پایه شواهدی از زبان کردی، مجله زبان پژوهی، سال چهارم، شماره 7، 177-209
 • میردهقان، م و یوسفی، س (1391). حالت و حالت نمائی در وفسی. زبانشناخت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،سال سوم، بهار و تابستان 1391، شماره 1، 85-10

References

 

 • Aldridge,E. (2004). Ergativity and Word Order in Austronesian Languages. Doctoral dissertation, Cornell University, Ithaca.
 • Aldridge,E. (2008). Generative approaches to ergativity. Language and Linguistics Compass: Syntax and Morphology 2.5:966-995.
 • Aldridge,E. (2012). ‘Antipassive and Ergativity in Tagalog’, Lingua 122: 192—203.
 • Anand,P & Nevins,A. (2006). ‘The Locus of Ergative Case Assignment: Evidence from Scope’, in Alana Johns, Diane Massam, and Juvena  Ndayiragije (eds), Ergativity:  Emerging issues. Dordrecht: Springer. 3—25.
 • Baker, M & Vinokurova,N. (2010). Two Modalities of Case Assignment: Case in Sakha. Natural Language and Linguistic Theory 28:593-642  (Revised version, as of January 2009)
 • Baker,M & Atlamaz,Ü. (2014a). On the Relationship of Case and Agreement in Split Ergative Kurmanji and Beyond. Manuscript, Rutgers University, July 2014.
 • Baker,M. (2008). The syntax of agreement and concord. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Baker,M. (2015). Case: its Principles and its Parameters. Cambridge University Press.
 • Baker,M. (2017) and Jonathan Bobaljik. On the inherent and dependent theories of ergative case. In J.coon, D. Massam, and L. Travis (eds). The oxford Handbook of Ergativity, 759-781. New York. Oxford University Press.
 • Belletti, A., & Rizzi, L. (1988). Psych-verbs and θ-theory. Natural Language & Linguistic Theory, 6(3), 291-352.
 • Bittner,M & Hale,K. (1996). ERGATIVITY: TOWARDS A THEORY OF A HETEROGENEOUS CLASS. Linguistic Inquiry 27:531–604.
 • Bong,G. (1985). Empirische Universalienforschung. Differentielle Objektmarkierung in den neuiranischen Sprachen. Tübingen: Narr. – Cited on p. 2, 13, 96, 152, 153,158, 167, 168, 177, 179, 189.
 • Chomsky,N. (2000). Minimalist Inquiries: The Framework. In H. Lasnik, R. A. Martin, D. Michaels, & J. Uriagereka, Step by Step: Essays on Minimalist Syntax in Honor of Howard Lasnik (pp. 89-155). Cambridge, Mass: MIT Press.
 • Chomsky,N. (2001). Derivation by Phase. In M. Kenstowicz, Ken Hale: A Life in Language (pp. 1-54). Cambridge, Mass: MIT Press.
 • Coon,J & Preminger,O. (2014). Split ergativity is not about ergativity. The Oxford Handbook of Ergativity. New York: Oxford University Press.
 • Diesing,M. (1992). Indefinites. Cambridge, Mass.: MIT Press.
 • Dorleijn,M. (1996). The decay of ergativity in Kurmanci. Tilburg: Tilburg University Press.
 • Haig,G. (2002). Complex predicates in Kurdish: Argument sharing, incorporation, or what? Sprachtypologie und Universalienforschung / Language typology and universals 55:15–48. –Cited on p. 11, 12, 239, 286.
 • Haig,G. (2008). Alignment change in Iranian languages: a construction grammar approach (Vol. 37). Walter de Gruyter.
 • Karimi, Y. (2010). Unaccusative transitives and the Person-Case Constraint effects in Kurdish. Lingua, 120(3), 693-716.
 • Karimi, Y. (2013). Extending defective intervention effects. The Linguistic Review, 30(1), 51-78.
 • Laka,I. (2006). Deriving split ergativity in the progressive: The case of Basque. In Ergativity: Emerging issues, eds. Alana Johns, Diane Massam and Juvenal Ndayiragije, 173-196. Dordrecht: Springer.
 • Legate, J. (2008) Morphological and abstract case. Linguistic Inquiry 39:55-101.
 • Legate,J. (2006). Split absolutive. In Ergativity: emerging issues, ed. Alana Johns, Diane Massam, and Juvenal Ndayiragije, 143-171. Dordrecht. Springer.
 • Legate,J. (2012). ‘Types of Ergativity’, Lingua 181—191
 • Marantz,A. (1991). Case and Licensing. In G. F. Westphal, B. Ao, & H.-R. Chao (Ed.), ESCOL '91: Proceedings of the Eighth Eastern States Conference on Linguistics (pp. 234-253). Baltımore: Ohio State University, University of Maryland.
 • Massam,D. (2006). ‘Neither absolutive nor ergative is nominative or accusative’, in Alana Johns, Diane Massam, and Juvenal Ndayiragije (eds), Ergativity: Emerging Issues. Dordrecht: Springer, 27-46.
 • Nash,L. (1996). The internal ergative subject hypothesis. Paper presented at Proceeding of NELS 26, Harvard University and MIT.
 • Nash,L. (2015). On the structural source of split ergativity and ergative case in Georgian.In Oxford handbook of ergativity, eds. Jessica Coon, Diane Massam & Lisa Travis, Oxford University Press.
 • Shafai, I., Dabirmoghaddam, M. (2019). A Syntactic Analysis of Ergative Case Marking in some Iranian Languages: A minimalist View. ZABANPAZHUHI (Journal of Language Research), 11(31), 77-108. doi: 10.22051/jlr.2018.17217.1415
 • Stilo,D. (1981). The Tati language group in the sociolinguistic context of Northwestern Iran.Iranian Studies XIV:137–187. – Cited on p. 160
 • Ura,H. (2006). A parametric syntax of aspectually conditioned split-ergativity. In Ergativity: emerging issues, eds. Alana Johns, Diane Massam Juvenal Ndayiragije,111–141. Dordrecht: Springer.
 • Woolford, E. (1997). Four-way case systems: Ergative, nominative, objective and accusative. Natural Language and Linguistic Theory 15:181-227.
 • Woolford,E. (2006). Lexical Case, Inherent Case, and Argument Structure. Linguistic Inquiry, 37 (1), 111-130.
 • Woolford,E. (2015). Ergativity and Transitivity. Linguistic Inquiry 46(3):489-531
 • Yar-Shater,E. (1969). A Grammar of Southern Tati. The Hague: Mouton.

 

دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 1
بهار و تابستان1401
شهریور 1401
صفحه 227-256
 • تاریخ دریافت: 11 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 17 اسفند 1401
 • تاریخ پذیرش: 21 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 27 فروردین 1401