تاثیر نوای گفتار هیجانی در بازیابی حافظه بیماران مبتلا به دمانس از نوع آلزهایمری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استاد بیماری های مغز و اعصاب، گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 استاد، رشته عصب روان‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

یادگیری، فرایند فراگیری اطلاعات جدید است و حافظه نتیجه یادگیری است. حافظه، توانایی ذخیره، نگهداری و بازیابی اطلاعات است که تجربیات گذشته را برای تاثیر در رفتار امروز فعال می کند. بهر چند مطالعات نشان داده اند که رویدادهای هیجانی بیشتر از رویدادهای عادی و خنثی در حافظه ماندگاری دارند اما هنوز مطالعات کمی در دسترس است که مشخص کند در برانگیختگی حافظه بیماران مبتلا به بیماری آلزهایمر محتوای واژگانی هیجانی جملات موثر است یا نوای گفتار هیجانی یا اینکه تعامل این دو، منجر به بازیابی بهتر حافظه این بیماران می شود. به همین منظور این پژوهش طراحی شد تا با مطالعه 40 بیمار مبتلا به آلزهایمر در سطح خفیف با استفاده از پایگاه داده گفتار هیجانی زبان فارسی (Persian ESD) میزان برانگیختگی حافظه بررسی شود. نتایج حاکی از این بود که محتوای واژگانی هیجانی به همراه نوای گفتار هیجانی است که در بازیابی، یادآوری و پایداری جملات هیجانی تاثیرگذار است. تاثیر نوای گفتار هیجانی بر روی واژه ها در درجه اول باعث می شود تا انگیختگی هیجانی، وضوح و صراحت حافظه را افزایش دهد و در درجه دوم باعث می شود واژه های هیجانی، گروه مفهومی یا انسجام مفهومی تشکیل دهند و از این رو بهتر بازخوانی شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Emotional Speech Prosody on Memory Recovery of Patients with Dementia of Alzheimer Type

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Naeimi Hashkvaei 1
 • Maryam Noroozian 2
 • Hassan Ashayeri 3
1 Ph.D. in Linguistics, Department of Linguistics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor of Neurology, Department of Psychology, Tehran University of Medical Science(TUMS) (The First Author).
3 Professor of Neuropsychology, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences.
چکیده [English]

Learning is the process of acquiring the new information, and the outcome of learning is memory. Memory is the ability to store, retain, and retrieve information that activates past experiences to influence today's behavior. Researchers have studied the important role of two basic dimensions of emotion, namely arousal and capacity, in the memory of emotional events. The aim of this study was to answer the questions of whether the emotional lexical content of sentences or the tone of emotional speech prosody is effective in evoking the memory of patients with Alzheimer disease. Does the interaction of the two play a greater role in better recovering the memory of these patients? For this purpose, from 40 patients with mild to moderate Alzheimer disease, a test was performed using the Persian ESD emotional language database to assess the degree of memory arousal. The results showed that emotional lexical content along with emotional speech prosody is effective in retrieving, recalling and sustaining emotional sentences. The effect of emotional speech prosody on words primarily causes emotional arousal to increase clarity and clearly of memory, and secondly causes emotional words to form a conceptual group or conceptual cohesion. Therefore, they should be retrieve better.

کلیدواژه‌ها [English]

 • episodic memory
 • emotional speech prosody
 • Alzheimer disease
 • emotional memory
 • lexical memory
امساکی، گلیتا و دیگران (1396). «مقایسه ابعاد گوناگون حافظه در بیماران مبتلا به نقص شناختی خفیف(نوع فراموشکار) و افراد سالم». فصلنامه تازه­های علوم شناختی. 19(3): 41- 50.
خجوی، زینب (1396). «جنبه­های هیجانی بیماری آلزهایمر». رویش روان­شناسی. 6(2): 207- 220.
ضیایی، مریم؛ امیری، شعله و ساناز جوکار (1387). «حافظه هیجانی کلامی و تصویری در زنان جوان و سالمند». مجله علوم رفتاری. 2(2): 157- 164.

Boller, F. et.al. (2002). “Processing Emotional Information in Alzheimer's Disease: Effects on Memory Performance and Neurophysiological Correlates”. Dementia Geriatric Cognitive Disorder. 14(2): 104-112.

Damasio, A. (2001). “Emotion and the Human Brain”. In A.R. Damasio et al. (Eds) Annuals of the New York Academy of Sciences, 935(1), 101-106.
Drapeau, J. et. Al. (2009). “Emotional Recognition from Face, Voice and Music in Dementia of the Alzheimer Type. Implications for Music Therapy”. Annuals of the New York Academy of Sciences. 1169(1): 342-345.
Gazzaniga, M.S.; Ivry, R.B. and G. R. mangun (2014). Cognitive Neuroscience, The biology of The Mind. Fourth Edition, New York: Norton and Company Inc.
Guzman- Velez, E.; Feinstein, J.S. and D. Tranel.( 2014). “Feelings Without Memory in Alzheimer Disease”. Cogn Behav Neural. 27(3): 117- 129.
Hamann, S. (2001). “Cognitive and Neural Mechanisms of Emotional Memory”. Trends in Cognitive Science. 5(9): 394- 400.
Hughes, J. (2011). The Facts: Alzheimer’s and Other Dementias. Oxford: Oxford University Press.
Kandel, J. and Ch. Adamec (2009). Encyclopedia of Elder Care. USA: Facts on File, Inc.
Kensinger, E.A. (2009). Emotional Memory Across the Adult Lifespan. Psychology Press. New York: Taylor and Francis Group. 
Kensinger, E.A. and Murray B.D. (2012). “Emotional Memory”. In Encyclopedia of Sciences of Learning. Edited by Seel N.M. Germany: Springer. 
Keshtiari, N. ; Kuhlmann, M.; Eslami, M. And Gisela Klann- Delins(2014). “Recognizing Emotional Speech in Persian: A Validated database of Persian Emotional Speech (Persian ESD)”. Behavior Research Method. 47(1): 275-294.
Lancker, D. V. and N. A. Pachana (1998). “The Influence of Emotions on Language and Communication Disorders”. In Handbook of Neurolinguistics by Harry A. Whitaker. USA Academic Press.
Leigland, L.A.; Schulz, L.E. and J.S. Janowsky (2004). “Age Related Changes in Emotional Memory”. Neurobiology of Aging. 25(8): 1117- 1124.
Majid, A. (2012). “Current Emotion Research in the Language Sciences”. Emotion Review, 4(4): 432-443.
Mather, M. (2015). “Emotional Memory”. In Encyclopedia of Adulthood and Aging. First Edition. Edited by Susan Krauss. Whitbourne: Published by John Wiley and Sons, Inc.
Murray, B.D.; Holland, A.C. and E.A. Kensinger (2013). “Episodic Memory and Emotion”. In Handbook of Cognition and Emotion. 156- 175.
Riegel, M. et.al. (2016). “Effect of Emotion on Memory for Word and Their Context”. Journal of Comparative Neurology. 524(8): 1636- 1645.
Sahyouni, R.; Verma, A. and J.W. Chen (2017). Alzheimer’s Disease Decoded: The History, Present and Future of Alzheimer’s Disease and Dementia. Singapore: World Scientific Publishing Co. Ltd.

Satler, C. et. al. (2007). “Emotional Arousal Enhances Declarative Memory in Patients with Alzheimer’s Disease”. Neurological. 116(6): 355- 360.

Schupp, H. et al. (2004). “Emotion and Information Processing”. http://tu-dresden.de. 6/12/2018.
Sutton, A.L. (2011). Alzheimer Disease Source Book. USA: Peter E. Ruffner Publisher.
Tippett, D. C. And E. Ross. (2015). “Prosody and The Prosodies”. In Handbook of Adult Language Disorders. Edited by Argye E. Hillis, New York: Psychology Press.
Ullman, M. (2008). “The Role of Memory Systems in Disorders of Language”. In Handbook of Neuroscience of Language. B. Stemmer and H.A. Whitaker. London: Elsevier Ltd.  
Uttl, B.; Ohta, N. and A. Siegenthaler (2006). “Memory and Emotion from Interdisciplinary Perspective”. In Memory and Emotion. Edited by Bob Uttl; nobuo Ohta. and Amy L. Siegenthaler. USA, UK: Blackwell Publishing. 
دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 2
پاییز زمستان 1401
بهمن 1401
صفحه 99-121
 • تاریخ دریافت: 04 مرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 29 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 10 مهر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 10 مهر 1401