منزلت اجتماعی و ادب: عذرخواهی برپایه‌ نظریه‌ «وجهه»

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش زبانشناسی-دانشکده علوم تربیتی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان- زنجان، ایران

2 گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران

3 استادیار گروه زبانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان- زنجان ایران

10.30465/ls.2022.41094.2052

چکیده

پژوهش حاضر، تأثیر منزلت اجتماعی بر رعایت ادب گویشوران زبان را در کارگفت عذرخواهی، طبق الگوی ادب براون و لوینسون(Brown & Levinson) (1978) مورد بررسی قرار می‌دهد. روش انجام پژوهش کمی‌وکیفی بوده و جمع‌آوری داده‌ها از طریق ارسال پرسشنامه به صورت الکترونیکی به دانشجویان انجام شد. پرسش‌نامه‌ (DCT) راهبردهای عذرخواهی را برای 12 خطای رایج در جامعه مورد ارزیابی قرار داد. مشارکان پژوهش شامل تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های پردیس الزهرا، علمی‌و کاربردی جهاد دانشگاهی و خانه کارگر زنجان بودند. پس از بررسی پاسخ‌های جمع‌آوری شده از 44 دانشجوی زن و 62 دانشجوی مرد، نتایج نشان داد افراد بیشتر از راهبرد ادب منفی در بیان عذرخواهی استفاده می‌کنند. بررسی تأثیر منزلت اجتماعی بر استفاده از راهبرد‌های ادب نشان داد در هر سه جایگاه منزلت اجتماعی مساوی، بالا و پایین، افراد از راهبرد ادب منفی بیشتر استفاده می‌کنند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد استفاده از راهبرد‌های ادب در جبران خطا به نوع خطای انجام شده بستگی دارد و افراد با توجه به خطای صورت گرفته از مناسب‌ترین راهبرد عذرخواهی برای جبران آن استفاده می‌کنند. نتایج پژوهش بین جنسیت و استفاده از راهبرد ادب تفاوت معناداری را نشان نداد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Social Status and Politeness: Apology based on the Theory of 'Face'

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Rezaee 1
 • Behzad Rahbar 2
 • Mohammad Reza Oroji 3
1 Department of Linguistics, educatinal science faculty. Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan
2 Department of Linguistics, Faculty of Persian Literature an Foreign Languages, Allameh Tabataba'i, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Linguistics, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan
چکیده [English]

This study examins the effect of social status on politness in apologetic discourse based on politeness model of (Brown & Levinson 1987-1978). The research method was quantitative and qualitative and data collection was done by sending a questionnaire electronically to students. The Questionnaire (DCT) assessed apology strategies for 12 common mistakes in the community. Research participants included a limited number of students from Al-Zahra Campus, Elmi Karbordi University of Jihad and Khaneh kargar in Zanjan. Analyzing the collected responses of 44 female and 62 male students, the results showed that, people use more negative politeness strategy in expressing apology. Analyzing the effect of social status on using politeness strategies showed in all three positions of social status; Equally, higher position and lower position, people use more negative politeness strategy. The results also showed that the use of politeness strategies in compensating for mistakes depends on the type of mistake made and people use the best apology strategy that can compensate the mistake made. The results of the study did not show a significant difference between gender and the use of politeness strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Apology"
 • ,"
 • Social status"
 • face"
 • Negative politeness"
 • , "
 • Positive politeness"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401
 • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 15 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 20 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 20 تیر 1401