تحلیل مقابله‌ای چندمعنایی ترکیبات "سر" در فارسی و انگلیسی: رویکردی ساختی-شناختی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبانشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

10.30465/ls.2022.39431.2025

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل مقابله‌ای چندمعناییِ ترکیبات "سر" در فارسی و انگلیسی و شناسایی طرحواره‌های ساختی ناظر بر ساخت این ترکیبات برمبنای ساختواژ ساختی بوی (2010) و در نهایت ارزیابی این انگاره در مواجه با داده‌های این دو زبان است. بدین منظور، تمام واژه‌های مرکب فارسی و انگلیسی که "سر" به عنوان سازۀ اول در آنها ظاهر می‌شود از منابع مختلف، از جمله فرهنگ سخن، فرهنگ زانسو، فرهنگ انگلیسی آکسفورد، فرهنگ‌های آنلاین مریوم وبستر، کمبریج و کولینز استخراج شدند. سپس به مقوله‌بندی معنایی و تحلیل تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها پرداخته شد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است و داده‌ها شامل 300 واژه مرکب است. یافته‌ها نشان‌ داد که چندمعنایی‌ِ این ترکیبات، نه در سطح واژه‌های عینی، بلکه در سطح ساخت‌ها و طرح‌واره‌های انتزاعی قابل‌تبیین است و لذا آن را چندمعنایی ساختی انگاشتیم. همچنین، مشخص شد که اگرچه طرحواره‌ها و زیرطرحواره‌های ساختی مشابهی برای ترکیبات "سر" در هر دو زبان وجود دارد، اما تنوعات معنایی و تعداد زیرطرحوارهای فرعی این ترکیبات در فارسی بیشتر از انگلیسی است و این تفاوت حاکی از آن است که نظام طرحواره‌ای ساخت [Head-X] در فارسی نسبت به انگلیسی پیچیده‌تر و بسط معنایی آن گسترده‌تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Cognitive-Constructional Account of Polysemy in “Head-Compounds”: A comparison between Persian and English

نویسنده [English]

 • َAva Imani
Assistant Professor of Linguistics, Department of Linguistics, Faculty of Letters and Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The aim of this comparative research is to investigate the polysemy of “head-compounds” in Persian and English and to identify the constructional schemas governing the construction of these compounds based on Construction Morphology (Booij, 2010). To this end, all compounds consisting of “head” as their first constituent were collected from different Persian and English sources. Our data consist of 300 compound words collected from Comprehensive Sokhan Dictionary, Zansoo Dictionary, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Online Merriom-Webster, Collins, and Cambridge Dictionaries. Then the collected compounds were semantically categorized and their similarities and differences were examined. The findings showed that the polysemy in these compounds could be explained not at the level of words, but at the level of abstract constructions and constructional schemas in both languages. Therefore, it was considered as a type of constructional polysemy. Moreover, it was found that although there were similar constructional schemas and subschemas for "head-compounds” in both languages, the semantic variations and the number of subschemas in Persian were more than that of English. This difference indicated that the schematic hierarchy of the construction [Head-X] in Persian was more semantically complex and more extended compared to English.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Construction Morphology
 • constructional schema
 • polysemy
 • compounding
 • Persian
 • English
 • تاریخ دریافت: 24 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 24 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 26 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 26 تیر 1401