تحلیل تطبیقی دو سبک واقع‌گرا و فراواقع‌گرا در ‌داستان‌های معاصر فارسی بر پایه نظریه شناختی جهان‌های متن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

2 دانشیار زبانشناسی همگانی،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تهران ایران

3 استادیار گروه زبان شناسی همگانی، دانشگاه آزاد واحد تاکستان، قزوین، ایران

4 دانشیار گروه زبان شناسی، دانشگاه باقرالعلوم، رییس دانشکده زبان های خارجی، قم،

10.30465/ls.2022.41555.2060

چکیده

نظریه جهان متن در اساس به عنوان چارچوب تحلیلی در مطالعات شعرشناسی شناختی شکل گرفت و با ارائه جزییاتی از ساختاردهی دانش در ساختارهای مفهومی زمینه مناسبی برای مطالعه گفتمان ادبی فراهم می‌آورد. این مطالعه سعی دارد با توصیف تحلیلی و مقایسه شش داستان از دوسبک واقع‌گرا و فراواقع‌گرا چگونگی عملکرد ادوات این نظریه را در فضاسازی و جابه‌جایی در میان فضاهای متن روایت نشان دهد. به این منظور، بند آغازین متن به عنوان معرف سبک و تمرکز-نما برگزیده و عناصر جهان‌ساز از نظر زمان، مکان، شخصیت و ابژه‌های به کار رفته در آن تجزیه می‌گردد. یافته‌ها حاکی از آنست که سبک واقع‌گرا با استفاده از اسامی خاص مکان و اشخاص و عبارت‌های زمانی معین، گزاره‌های نقش-گستر توصیفی و جهان های فرعی اشاره‌ای، جهان متن داستان را فضاسازی می‌کند، در حالی که سبک فراواقع‌گرا با پراکندگی زمانی و مکانی رویاگونه همراه است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

comparative analysis of two real and surreal stylistic in contemporary Persian stories based on the cognitive theory of text worlds

نویسندگان [English]

 • saeede alinoori 1
 • Azita Afrashi 2
 • Seyedeh Nazanin Amir Arjmandi 3
 • aliasghar soltani 4
1 Ph.D. student of General Linguistics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies
3 Assistant Professor, Department of Linguistics, Azad University, Takestan Branch, Qazvin, Iran
4 Associate Professor, Department of Linguistics, Baqerul Uloom University, Dean of the Faculty of Foreign Languages, Qom
چکیده [English]

the theory of the the text world was basically formed as an analytical framework in the study of cognitive poetry. and by providing details of the structuring of knowledge in conceptual structures it provides a suitable ground for study of literary discourse. this study tries to show by analytical description and composition of six stories from both real and surreal style how the tools of this theory work in creating space and moving between narrative text spaces. for this purpose paragraph the beginning of the text is chosen as a representation of style and focus-view and the elements of the world are decomposed in terms of time place character and objects used in it. finding indicate that the real style uses the specific names of places and persons and definite temporal expressions functional advancing propositions and referential sub worlds to create the space of the story text while the surreal style is associated with dreamy temporal and spatial dispersion it often uses objects action -event propositions and epistemic and attitudinal sub-worlds.

کلیدواژه‌ها [English]

 • text world theory
 • world building elements
 • functional advancing propositions
 • sub-world

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401
 • تاریخ دریافت: 16 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 25 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 26 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 26 تیر 1401