بررسی استعاره مفهومی حوزه‌ی ترس در سه اثر داستانی به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی، واحد گرمسار،دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 گروه زبانشناسى، واحد تهران مرکزى، دانشگاه آزاد اسلامى، تهران، ایران.

3 استادیار گروه زبان فرانسه و عضو هیئت علمی گروه زبانشناسی. واحد تهران مرکز، داتشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

10.30465/ls.2022.42154.2071

چکیده

این مقاله، پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی بر اساس نظریه‌ی استعاره‌ی مفهومی است که به بررسی استعاره‌های مفهومی حوزه ترس در سه اثر داستانی از زبان‌های متفاوت، سنگ صبور (فارسی)، خشم و هیاهو (انگلیسی) و میرامار (عربی) می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که هر سه نویسنده به‌طور مشترک از استعاره خاص «ترس، شیی است» بهره برده‌اند و این امر می‌تواند مهر تأییدی بر جهانی بودن استعاره‌های مفهومی باشد. اما در رابطه با استعاره‌های سطح عام در این داستان‌ها مشخص شد که صادق چوبک و نجیب محفوظ در داستان‌های فارسی و عربی، بیشترین بهره را از استعاره عام «احساسات، شیی هستند» برده‌اند در حالی که فاکنر در داستان انگلیسی خشم و هیاهو بیشترین استفاده را به‌طور یکسان از استعاره‌های سطح عام «احساسات، مکان هستند» و «احساسات، نیرو هستند» برده است. تفاوت بین داستان‌های فارسی و عربی با داستان انگلیسی اشاره‌ای به فرهنگ ـ ویژه بودن استعاره‌های سطح عام دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of conceptual metaphor of FEAR in three literary works in Farsi, English and Arabic languages

نویسندگان [English]

 • Nasrin Mahmoudi Barmasi 1
 • Maryam Iraji 2
 • Jinuss Shirvan 3
1 Department of English Language,, Gramsar Branch, Islamic Azad University. Garmsar, Iran
2 Department of Linguistics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Head Of French Department and associate professor in Central Tehran Branch , Islamic Azad University
چکیده [English]

This article is a descriptive-analytical research based on the theory of conceptual metaphor, which examines the conceptual metaphors of the field of fear in three literary works from different languages, Sang Sabbour (Persian), Sound and Fury (English) and Miramar (Arabic). The findings of the research show that all three authors jointly used the Specific metaphor "FEAR ARE OBJECTS" and this can be a confirmation of the universality of conceptual metaphors. But in relation to Generic- level metaphors in these stories, it was found that Sadegh Chubak and Najib Mahfouz in Persian and Arabic stories have benefited the most from the Generic- level metaphor "EMOTIONS ARE OBJECTS", while Faulkner has used the most in the English story, Sound and Fury. Equally, it uses the Generic- level metaphors "EMOTIONS ARE LOCATIONS" and "EMOTIONS ARE FORCES". The difference between Persian and Arabic stories with English story points to the culture-specificity of Generic - level metaphors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conceptual metaphor
 • Specific and Generic-level
 • Fear. Persian
 • English
 • Arabic

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401
 • تاریخ دریافت: 27 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 09 مهر 1401
 • تاریخ پذیرش: 10 مهر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 10 مهر 1401