بازنمود گروه‌های اسمی پیچیده و مرکب زبان ترکی آذری بر پایۀ دستور نقش و ارجاع

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان شناسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران.

2 دانشیار زبان شناسی همگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 استادیار، آموزش زبان انگلیسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران.

10.30465/ls.2022.42081.2068

چکیده

در این پژوهش ساخت گروه اسمی ترکی آذری در قالب دستور نقش و ارجاع و بر پایه الگوی نظری ون‌ولین (2005) بررسی می‌شود. در این پژوهش تحلیلی توصیفی، داده‌های مورد استناد، از منایع نوشتاری و با گوش دادن به مکالمه‌های ساکنان آذری زبان استان آذربایجان شرقی انتخاب شده‌اند که به روش نمونه‌گیری هدفمند تنها جملاتِ حاوی گروه‌های اسمی پیچیده و مرکب انتخاب شده‌اند. تحلیل داده‌ها نشان داد که گروه اسمی پیچده شامل بندهای تحدیدی، بندهای غیرتحدیدی و متمم‌های اسمی است. ارتباط در گروه موصولی تحدیدی از نوع پیروسازی و پیوند از نوع هسته است. بندهای موصولی غیر تحدیدی چون برای تشخیص اسم به شنونده اطلاعات ضروری منتقل نمی‌کنند و از لحاظ معنایی رابطه نزدیک با هستة اسمی ندارند، ارتباط در این نوع گروه اسمی پیروسازی و پیوند از نوع مرکز اسمی می‌باشد. ساخت‌های حاوی متمم اسمی بندی به‌عنوان موضوع مرکز هسته اسم دارند. نوع ارتباط در این نوع گروه اسمی از نوع پیروسازی و پیوند از نوع مرکز هسته اسم می‌باشد. گروه اسمی مرکب شامل گروه‌های اسمی عطفی، درون مرکز، برون مرکز و بدل می‌باشد. همچنین، با بررسی ساخت گروه اسمی از منظر نقش و ارجاع می‌توان به نکاتی اشاره کرد که مختص این دستور بوده و در دیگر دستورهای............

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Representation of Complex and Compound Nominal Phrases in Azeri Turkish Based on Role and Reference Grammar

نویسندگان [English]

 • Afshin Dehghani 1
 • Mohammadali Torabi 2
 • Hanieh Davatgari asl 3
1 PhD student in Linguistics, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran.
2 Asssociate Professor of Linguistics, Tabriz University, Tabriz, Iran .
3 Assistant professor of English language teaching, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran.
چکیده [English]

In the present study Azeri Turkish noun phrase construction is investigated in the framework of Role and Reference Grammar and Van Valin's (2005) theoretical pattern. In this descriptive analytical study, the data was selected from written resources and by listening to the conversations of the Azeri-speaking inhabitants of eastern Azerbaijan and only sentences containing complex and compound nominal phrases were selected by purposive sampling.Data analyses revealed that complex nominal phrase consists of restrictive clauses, nonrestrictive clauses and nominal complements.Relationship in restrictive relative group is of subordinative type and the link is of nucleus type.Due to this point that nonrestrictive relative clauses don`t transfer essential information for recognizing noun to listener and haven`t semantically close relationship with nominal nucleus, relationship in this type of noun phrase is subordinative and the link is of nominal core type.Constructions that have nominal complement have a clause as an argument of nominal nucleus core.The type of relationship in this noun phrase is of subordinative type and the link is of nominal nucleus core type.Compound nominal phrase consists of conjunctive nominal phrases,endocentric,exocentric and appositive.And also, Studying of noun phrase construction based on Role and Reference Grammar,we can refer to points that are specific to this ....

کلیدواژه‌ها [English]

 • Azeri Turkish Language
 • Noun Phrase
 • Complex Nominal Phrase
 • Compound Nominal Phrase
 • Role and Reference Grammar
 • تاریخ دریافت: 21 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 12 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 02 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 02 آبان 1401